برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران)

شبانه
9 3 4398 3 4 4 2 1 1 2 1 2
6

دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران)

12 4 4710 3 5 4 2 1 1 2 1 2
9