برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 3 3 2 2 2 1 3 1 2 2
3
انواع و شرایط تعریف از منطق دهم انسانی
دهم علوم انسانى     دبیر : محمود فخوری