برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

15 5 6285 5 7 6 4 1 5 6 4 5
78

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

10 7 6031 5123 5 7 6 3 1 4 5 4 5
106

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

8 3 6 7 7 5 1 5 6 4 5
169