برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

آموزشکده کشاورزي كرج - وزارت جهاد کشاورزي

10 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1
6

مجتمع آموزش عالي سراوان

25 3 3 2 3 3 1 3 1 1 2
5