برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه سمنان (محل تحصيل شهميرزاد)

40 9 4651 67794 17684 4 4 4 2 1 2 3 2 2
10

دانشگاه سمنان (محل تحصيل شهميرزاد)

شبانه
40 8 4623 43509 4 3 5 3 1 2 2 1 1
3

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

30 12 4807 42378 4 4 4 3 1 2 3 1 2
9

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

45 16 4795 15994 46804 4 4 4 3 1 2 3 1 2
5

دانشگاه ايلام

شبانه
15 4 4531 3 3 4 2 1 2 2 1 2
4

دانشگاه اردکان

30 11 4532 63123 3 4 4 2 1 1 2 1 2
12

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

شبانه
15 6 4585 55875 3 3 3 2 1 2 2 1 2
4

دانشگاه ايلام

30 3 4 3 4 2 1 1 3 1 2
7