برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه سمنان

6 3 4325 3 2 4 3 1 1 1 1 1
9

دانشگاه بيرجند

5 3 4165 80264 2 2 3 1 1 1 1 1 1
10

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

6 5 4092 89330 1 2 1 1 1 1 1 1 1
9