برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

اين رشته مربوط به کد 16644 است.
16 5 5561 4 6 5 5 1 3 5 3 4
75

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال دوم
20 5 5535 5 6 5 3 1 2 4 3 3
28

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

20 11 5151 17648 4 5 6 4 1 3 4 2 3
25

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

16 6 5335 11374 4 5 5 3 1 3 4 2 3
17

دانشگاه علوم پزشکي قم

20 9 5218 4 6 5 4 1 3 3 2 3
10

دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز

15 3 5131 13164 4 5 3 2 1 3 3 2 3
8

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

24 11 5237 13711 4 5 5 3 1 2 4 1 2
6

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

20 9 5373 20812 5 5 5 4 1 3 4 2 2
19

دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
3 7 5677 4855 4 6 4 4 1 3 4 2 3
5

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

16 4 4872 4 4 4 3 1 3 4 2 3
18

دانشگاه علوم پزشکي ايران

12 3 5052 5 5 6 4 1 4 4 1 3
7

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

20 3 5063 17383 4 4 4 3 1 1 4 2 2
6

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان)

20 12 4975 15824 26068 17481 4 4 4 3 1 2 3 2 2
5

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

18 7 5067 27217 12721 4 4 5 3 1 3 4 2 3
3

دانشگاه علوم پزشکي يزد

24 11 5183 20541 4 4 3 3 1 2 4 2 3
4

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

20 7 5067 22082 17602 4 4 4 3 1 3 3 2 3
2

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

20 9 5080 22098 3 5 5 4 1 3 4 2 3
6

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

20 7 5227 4 5 5 2 1 3 4 2 2
13

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

20 7 4939 26694 4 4 5 3 1 2 4 2 3
9

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

17 5 5182 19991 4 6 4 4 1 2 4 2 3
10

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

20 6 5008 4 2 5 2 1 1 3 2 2
11

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال اول
16 6 5579 5 5 4 3 1 3 3 2 2
10

مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين

3 3 5132 4 4 4 3 1 2 4 3 3
9

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

24 9 5333 21998 4 5 4 4 1 3 4 2 3
9

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

20 10 5090 29903 4 5 5 3 1 2 4 2 2
6

دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
3 4 5265 3 5 4 4 1 3 3 3 2
2

دانشكده علوم پزشكي ساوه

16 4 5136 4 5 6 2 1 2 4 1 3
7

دانشگاه علوم پزشکي اراک

24 9 5209 25790 4 5 4 3 1 3 3 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

24 6 5190 3 4 4 3 1 2 3 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

20 5 4829 26415 4 4 4 2 1 2 4 2 3
3

دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر)

4 3 4427 4 6 2 6 1 3 2 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

15 4 5510 25134 5 5 5 5 1 2 3 2 2
2

دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر

12 3 4816 4 4 3 3 1 3 2 1 3
1

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

24 9 5239 29883 4 4 5 3 1 2 3 2 2
2

دانشگاه بزگمهر قاينات

6 4 4690 3 4 4 3 1 2 4 1 2
1

دانشگاه تبريز

11 8 4579 32346 3 4 4 3 1 3 3 2 2
2

دانشگاه كردستان - سنندج

6 3 4351 2 4 3 3 1 3 3 2 2
2

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

15 4 4716 3 1 2 4 1 1 1 2 2
2

دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران)

8 5 4655 3 4 3 3 1 2 2 2 3
2

دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
3 4 5002 44131 3 3 3 5 1 2 3 1 2
1

دانشگاه صنعتي بيرجند

6 4 5059 41999 3 4 2 3 1 2 2 2 1
1

دانشگاه شيراز

20 17 4336 63088 77768 78747 3 3 3 3 1 2 2 2 1
7

دانشگاه اراک

32 3 4835 3 5 3 3 1 1 1 1 1
2

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

5 4 4263 41470 4 3 3 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران)

8 6 4471 45535 3 3 4 4 1 1 2 1 1
1

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

14 4 4869 3 3 3 3 1 2 2 1 1
0

دانشگاه كردستان - سنندج

12 5 4496 53541 4 3 4 3 1 2 2 1 1
3

مجتمع آموزش عالي گناباد

3 9 4567 64970 42500 3 3 4 1 1 1 2 1 1
3

دانشگاه بيرجند (محل تحصيل فردوس)

6 3 4455 3 3 3 2 1 1 1 1 2
2

دانشگاه صنعتي سهند _تبريز

15 12 4449 35487 58872 73653 3 3 3 2 1 1 1 1 1
2

دانشگاه صنعتي سهند _تبريز

15 33 4445 56710 79038 51512 3 3 3 2 1 1 2 1 1
2

دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام

3 3 4417 2 2 3 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
0 3 4369 3 3 2 4 1 1 2 1 2
0

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز (محل تحصيل ورزقان)

8 3 4134 3 2 2 2 1 1 2 1 1
1

دانشگاه لرستان - خرم آباد

2 3 4125 3 2 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه بيرجند

5 6 4566 59409 2 3 3 2 1 1 2 1 1
1

مجتمع آموزش عالي گناباد

6 8 4512 96089 3 2 3 1 1 1 1 1 1
1

مجتمع آموزش عالي گناباد

6 4 4419 83020 2 2 3 1 1 1 2 1 1
0

دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار - حضرت زينب (س) (ويژه خواهران)

2 3 4267 63500 3 4 3 1 1 2 1 1 1
0

دانشگاه شيراز

20 15 4414 29309 115145 137866 2 3 3 2 1 1 1 1 1
2

دانشگاه بزگمهر قاينات

6 4 4423 3 3 4 2 1 1 1 1 1
0

دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام

3 6 4346 100778 2 1 2 2 1 1 1 1 1
1

مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران)

4 3 4232 3 2 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه صنعتي سيرجان

6 4 4337 3 2 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه ياسوج

7 3 4391 3 2 3 2 1 1 1 1 1
1

دانشگاه كردستان - سنندج (محل تحصيل بيجار)

5 3 4224 71848 2 2 2 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه بجنورد

5 3 4272 72024 2 1 2 1 1 1 1 1 1
3

مجتمع آموزش عالي گناباد

3 4 5103 95319 3 3 3 1 1 1 2 1 1
0

دانشگاه دامغان

6 3 4337 3 4 2 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران)

8 6 4459 75487 60225 3 3 3 2 1 1 1 1 1
1

دانشگاه صنعتي بيرجند

6 3 4217 75207 2 2 2 1 1 1 1 1 1
2

مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين

3 5 4306 78650 3 2 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار - حضرت زينب (س) (ويژه خواهران)

4 3 4252 2 1 2 1 1 1 1 1 1
0

مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين

3 3 4299 80969 3 2 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه زابل - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 3 4248 85146 3 1 4 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه زابل - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
4 6 4389 103315 3 2 2 4 1 1 1 1 1
0

مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين

3 6 4410 88588 3 2 3 1 1 1 1 1 1
0

مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين

3 5 4331 89013 3 1 2 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه صنعتي بيرجند

2 5 4353 92272 2 3 4 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه زابل - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
4 3 4084 92298 2 2 1 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه شيراز

60 9 4112 83214 118964 2 2 2 1 1 1 1 1 1
3

مرکزآموزش عالي کاشمر

6 3 4211 2 2 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه زابل - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 6 4120 107081 146606 2 3 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه صنعتي شاهرود

4 4 4511 103270 3 1 2 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - تهران غرب

15 3 4089 2 2 2 1 1 2 1 1 1
2

دانشگاه صنعتي سهند _تبريز

15 9 4269 49352 189772 1 2 1 1 1 1 1 1 1
3

مرکز آموزش عالي ممسني

2 3 4322 2 2 1 1 1 1 1 1 1
0

مجتمع اموزش عالي زرند

5 3 2 1 2 3 1 1 1 1 1
0

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
8 3 4 6 4 4 1 3 5 2 3
3

مرکزآموزش عالي کاشمر

6 3 3 5 4 3 1 1 4 1 1
0

مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران)

2 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشکده علوم پزشکي لارستان(شهرستان اوز)

16 4 3 5 3 2 1 3 3 2 3
0

دانشكده علوم پزشكي اسفراين

12 5 4 4 5 2 1 2 4 1 2
0

دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه)

20 3 4 4 5 2 1 3 2 1 2
5

دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل الشتر)

5 3 4 3 3 1 1 3 1 2 2
0

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال دوم
16 4 4 3 5 3 1 3 3 1 2
2

دانشگاه علوم پزشکي يزد

5 3 4 4 4 2 1 3 2 2 3
0

دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
3 5 4 4 5 5 1 3 3 2 2
4

مجتمع آموزش عالي سراوان

6 3 1 2 3 3 1 1 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

18 4 3 4 3 4 1 2 1 1 1
0

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

26 3 5119 4 4 5 3 1 2 3 2 3
2

دانشگاه علوم پزشکي زابل

20 3 3 3 4 3 1 1 3 1 2
4

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال اول
20 4 5 6 5 4 1 3 3 2 3
7