برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي تهران

85 44 6458 994 1822 371 6 8 6 7 2 6 6 5 6
4051

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

38 22 6492 911 1962 1513 6 8 6 6 1 6 6 5 5
2449

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

33 18 6340 1478 2534 6 8 7 6 2 5 7 5 5
1229

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال اول
23 15 6394 1404 2212 6 7 6 5 1 6 6 5 5
1077

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

45 25 6613 1514 2514 1112 6 7 6 5 2 6 6 6 6
1075

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال دوم
20 13 6509 1684 5 7 6 5 2 5 6 5 5
578

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

48 33 6407 1467 2382 461 6 7 6 6 1 5 6 5 5
815

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

14 6 6786 5 7 6 5 1 4 5 4 4
416

دانشگاه علوم پزشکي يزد

30 21 6153 1610 2607 811 6 8 6 5 1 5 6 5 6
289

دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
12 10 6440 2030 1464 6 8 6 5 1 5 6 5 5
132

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

21 13 6456 1711 2461 6 8 6 6 1 5 6 5 5
271

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

26 15 6677 2842 7 8 6 6 1 5 6 5 5
448

دانشگاه علوم پزشکي همدان

28 19 6199 1425 3217 6 7 6 5 1 5 6 4 5
470

دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
50 29 6116 1844 3654 2315 5 7 5 6 1 6 5 5 5
185

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

22 17 6295 1877 2733 6 7 6 6 1 5 6 4 5
179

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

30 16 6507 1826 2814 6 8 6 6 1 5 6 5 5
226

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
30 17 6245 1679 3440 2444 6 7 6 5 1 5 5 5 5
159

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

20 15 6376 1462 2465 6 8 6 6 1 6 6 5 5
242

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

19 12 6132 2396 6 8 6 6 1 5 6 5 5
258

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

19 6 6670 2253 7 8 6 7 2 5 6 4 5
281

دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
25 20 6191 2393 4361 2416 6 8 6 6 2 5 6 5 5
96

دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
13 11 6152 2293 6 7 6 6 1 5 6 5 5
91

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

18 10 6326 2902 6 7 7 6 1 6 6 5 5
153

دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
10 8 5844 2481 2196 6 8 5 5 1 5 6 5 6
80

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

30 20 6523 2790 6 8 6 5 1 5 6 5 5
340

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

15 8 6312 1612 6 6 6 6 1 4 6 5 5
292

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

34 23 6229 2899 1510 716 5 7 6 5 1 5 6 5 5
218

دانشگاه علوم پزشکي زابل

6 3 6325 6 8 5 6 1 6 5 5 6
94

دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
30 27 6167 2562 4406 2287 5 8 6 5 1 5 6 4 4
85

دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر)

پرديس خودگردان
25 22 6187 2448 3952 2558 6 7 5 6 1 5 6 5 5
82

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
25 18 6269 1811 3876 2905 5 7 6 5 1 5 6 4 4
93

دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
20 19 6105 2617 4002 5 7 5 6 1 5 6 5 5
62

دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
15 18 6109 2105 4459 1287 5 7 5 5 1 5 6 4 4
91

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
15 10 6050 2282 4604 6 7 6 6 1 5 6 4 5
89

دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
20 18 6220 2323 4439 2734 6 8 6 5 1 5 6 5 5
105

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

10 6 6247 5 7 5 3 1 4 5 3 4
272

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
10 7 6398 4375 5 8 6 6 1 6 6 5 5
85

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

4 5 6352 4002 5 7 5 4 1 5 5 4 5
124

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
15 6 6162 3975 5 7 5 5 1 4 4 4 4
147

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

6 4 6 6 5 6 1 5 5 3 4
285

دانشگاه علوم پزشکي زابل

6 3 5 8 6 3 1 5 5 5 6
215