برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

50 32 6290 2055 3395 1158 6 8 6 7 1 5 6 5 5
484

دانشگاه فردوسي - مشهد

40 33 5995 3228 4734 3798 1806 6 8 6 6 1 5 6 5 5
171

دانشگاه تهران

شبانه
50 23 6123 2906 5002 6 7 6 6 1 5 6 5 5
87

دانشگاه شيراز

90 62 6005 2852 5312 6830 1816 5 7 6 6 1 5 6 5 5
149

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

45 36 5914 4405 7150 4345 2699 5 7 6 6 1 4 6 4 4
58

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
34 20 6001 3788 6671 6 7 6 6 1 4 6 4 4
46

دانشگاه شهرکرد

35 22 5893 4606 10624 5 6 6 5 1 4 5 4 4
53

دانشگاه سمنان

25 12 6128 5663 5 7 6 7 1 4 6 4 4
49

دانشگاه تبريز

شبانه
15 12 5736 5012 12239 5 6 5 5 1 4 5 4 4
62

دانشگاه تبريز

35 32 5996 3469 5761 2314 5 7 6 6 1 5 6 5 4
82

دانشگاه شهيد چمران اهواز

50 42 5916 5132 8309 3095 5 7 6 5 1 4 5 4 4
63

دانشگاه سمنان

شبانه
20 17 5740 3993 13396 5 7 6 6 1 4 5 4 4
39

دانشگاه اروميه

40 32 5940 4600 7285 6957 2532 5 7 6 6 1 4 5 4 4
50

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
45 34 5729 4556 8377 10368 3588 5 7 6 5 1 4 5 4 4
31

دانشگاه اروميه

شبانه
40 15 5694 12403 3453 5 6 5 5 1 5 5 3 4
42

دانشگاه رازي کرمانشاه

30 21 5700 7982 5 6 5 5 1 5 6 4 4
52

دانشگاه لرستان - خرم آباد

25 14 5868 4550 11446 5 7 6 4 1 4 5 4 4
34

دانشگاه شهيد چمران اهواز

شبانه
50 30 5795 5425 8754 13951 4080 5 7 5 5 1 4 5 4 4
45

دانشگاه لرستان - خرم آباد

شبانه
15 11 6016 8476 5 6 5 5 1 4 5 4 4
22

دانشگاه زابل

20 17 5784 9107 5 7 6 6 1 4 5 4 4
32

دانشگاه رازي کرمانشاه

شبانه
15 10 5286 10740 5 6 5 5 1 3 6 3 4
36

دانشگاه زابل

شبانه
15 9 6060 9319 4 6 5 4 1 4 4 3 4
27

دانشگاه رازي کرمانشاه

بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه --مناطق محروم
10 3 5 5 5 2 1 3 5 3 2
41