برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

15 9 6019 5649 5 6 6 7 1 4 6 5 4
367

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
13 6 5812 5206 6 7 6 7 1 4 6 3 4
78

دانشگاه اصفهان

شبانه
5 4 6254 5 7 5 6 1 4 5 4 5
68

دانشگاه شيراز

25 13 5770 5783 11595 4371 5 7 5 6 1 4 5 3 4
128

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

40 15 5978 8232 18953 4 5 4 4 1 3 3 3 3
35

دانشگاه تبريز

40 15 5462 8056 13332 19517 5 5 5 5 1 3 5 3 3
77

دانشگاه شهرکرد

30 4 4890 4 5 5 4 1 3 4 2 3
36

دانشگاه اصفهان

30 14 5509 3933 11051 18459 5 6 4 5 1 4 5 3 3
67

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

30 11 5463 4122 11990 12502 5 5 5 5 1 3 5 4 4
58

دانشگاه فردوسي - مشهد

25 12 5698 15279 15271 5 6 5 5 1 4 4 3 3
59

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 10 4874 10684 26155 4 5 4 6 1 3 3 2 3
26

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

40 18 4779 25542 23808 3 5 4 3 1 2 4 2 3
18

دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز

40 16 4478 12078 46623 4 5 4 4 1 3 4 3 3
22

دانشگاه گيلان - رشت

30 14 5121 6640 18767 4 5 4 4 1 3 4 3 3
44

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
10 6 5183 14118 4 5 5 5 1 3 5 3 3
23

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

20 9 5454 13903 4 5 5 4 1 3 4 2 3
27

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

56 17 5123 14522 38259 4 5 4 3 1 2 3 2 2
22

دانشگاه پيام نور تهران - تهران شرق

40 10 4947 13430 3 4 3 4 1 3 3 2 2
21

دانشگاه مازندران - بابلسر

30 17 5140 9936 20508 11822 5 5 5 4 1 3 4 2 3
45

دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)

100 23 4684 17051 55248 4 5 4 4 1 2 2 1 2
15

دانشگاه تبريز

شبانه
10 5 5089 4 7 5 5 1 4 3 3 3
15

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
20 6 5259 20327 5 6 4 6 1 4 3 2 3
19

دانشگاه شهيد چمران اهواز

35 14 5207 21941 10441 4 4 5 4 1 2 4 2 3
46

دانشگاه يزد

70 32 5033 12440 22921 27997 11658 4 5 4 3 1 3 4 2 3
38

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

80 31 4979 14190 28902 26983 19418 4 4 4 3 1 2 4 1 2
20

دانشگاه سمنان

45 14 4921 24426 27494 4 5 4 4 1 2 3 2 2
21

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

50 19 4938 9792 27970 27315 4 5 5 4 1 3 3 2 2
30

مرکز آموزش عالي استهبان

40 14 4894 13915 38480 4 3 4 3 1 2 3 2 3
26

دانشگاه گنبد

30 13 4854 27517 4 4 4 3 1 2 2 2 2
18

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

شبانه
15 6 5059 26486 5 4 3 4 1 2 4 2 3
18

دانشگاه زنجان

40 9 5013 27827 4 5 4 3 1 3 3 2 2
29

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

35 6 4770 26023 4 5 4 2 1 2 3 2 2
20

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

30 6 4852 30443 3 4 3 2 1 2 3 2 3
17

دانشگاه زنجان

شبانه
10 4 4735 3 5 5 3 1 2 3 2 2
14

دانشگاه دامغان

40 11 5045 31959 4 4 3 3 1 2 3 1 2
16

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

60 21 4653 22322 48611 21113 3 4 3 2 1 2 3 1 2
17

دانشگاه كردستان - سنندج

40 10 4995 31562 29195 3 4 4 2 1 2 3 1 3
24

دانشگاه رازي کرمانشاه

40 13 4934 33586 4 4 4 3 1 2 3 2 2
27

دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهريار

40 12 4701 54792 44550 2 3 3 2 1 2 2 1 1
16

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

40 9 4823 7206 66391 4 5 4 3 1 3 3 2 2
14

دانشگاه سمنان

شبانه
45 14 4634 13684 48355 3 5 3 3 1 2 3 2 2
15

دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک

60 4 4579 3 3 4 2 1 3 2 1 2
9

دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران)

80 15 4523 62077 43919 3 3 3 2 1 1 2 1 1
16

دانشگاه پيام نور اردبيل - مرکز اردبيل

40 23 4583 50483 39480 4 4 3 3 1 2 4 2 2
15

دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد

60 13 4543 12008 53541 4 4 4 3 1 2 3 1 1
18

دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

40 18 4517 55248 36816 3 4 3 2 1 2 3 1 2
25

دانشگاه زابل

40 7 4467 50426 4 4 4 3 1 1 2 1 1
19

دانشگاه زابل

20 5 4614 3 3 3 1 1 2 2 1 2
18

دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران)

45 9 4533 48241 59997 3 3 4 2 1 1 2 1 1
24

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز نجف آباد

40 4 4516 4 4 4 2 1 1 3 1 1
17

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

40 14 4557 57637 32043 4 4 3 2 1 2 3 2 2
12

دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران)

40 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1
29