برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

15 7 6134 2653 6 8 6 7 1 5 6 5 6
140

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

30 13 5899 2525 6109 5 7 6 6 1 5 6 4 4
65

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

25 7 5567 10787 6 6 6 5 1 5 5 3 4
25

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

30 13 5929 5952 10596 5 6 5 5 1 3 5 3 4
20

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 12 5158 10442 4 5 5 4 1 3 3 2 3
33

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

25 8 5034 16055 5 6 5 4 1 3 4 3 3
41

دانشگاه تبريز

شبانه
20 11 4752 14227 14133 4 5 4 4 1 2 3 2 2
16

دانشگاه كاشان

21 3 5204 5 6 5 4 1 3 4 2 4
11

دانشگاه يزد

40 18 5137 10434 17306 31290 4 5 5 4 1 3 4 2 2
15

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
13 6 4944 16007 4 5 4 2 1 2 3 1 1
14

دانشگاه تهران

15 4 5178 5 5 4 5 1 4 4 2 3
9

دانشگاه شيراز

20 8 4973 12518 28698 4 5 4 2 1 3 4 3 3
25

دانشگاه كاشان

شبانه
9 5 5139 5 5 5 4 1 3 4 2 3
3

دانشگاه كردستان - سنندج

40 10 4953 26913 4 4 4 4 1 2 3 2 2
4

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

20 7 5226 17832 4 5 5 5 1 3 4 2 2
14

دانشگاه مراغه

شبانه
10 4 4980 16234 4 4 4 5 1 3 3 3 2
1

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

30 12 5015 18995 4 5 5 4 1 3 4 2 3
5

دانشگاه گيلان - رشت

30 8 5287 19189 4 5 4 4 1 3 3 1 2
6

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
13 4 5131 4 5 4 4 1 2 3 3 3
3

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

20 9 4993 27651 19605 4 5 4 5 1 2 4 1 2
17

دانشگاه زنجان

35 5 4797 3 3 3 4 1 2 3 1 2
5

دانشگاه فردوسي - مشهد

25 7 4832 13999 4 4 4 4 1 2 3 1 3
8

دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)

60 8 4643 16445 56550 4 5 4 3 1 2 3 1 1
1

دانشگاه اصفهان

35 9 4958 15739 3 4 3 4 1 2 3 2 2
21

دانشگاه تبريز

30 15 5031 11305 33586 25685 4 4 4 3 1 3 3 2 3
6

دانشگاه تبريز

40 9 4809 19540 37918 4 4 5 2 1 2 3 1 2
9

دانشگاه تبريز

شبانه
10 6 4584 19695 4 4 4 3 1 2 2 1 1
5

دانشگاه شهرکرد

30 5 4853 5 4 4 3 1 1 3 1 1
3

دانشگاه فردوسي - مشهد

25 12 5214 26068 3 5 4 4 1 2 4 2 2
2

دانشگاه اصفهان

35 11 5292 12797 26074 4 4 4 4 1 2 3 2 2
2

دانشگاه مازندران - بابلسر

30 9 4953 26806 4 4 3 3 1 3 3 2 2
2

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

44 8 5018 14311 35221 4 4 4 3 1 3 3 2 2
5

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

شبانه
15 8 4945 32666 4 4 4 3 1 2 3 2 2
2

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

40 7 4563 32577 3 4 4 2 1 1 2 1 2
4

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

34 7 4712 4 4 4 3 1 2 3 2 2
7

دانشگاه ملاير

70 18 4778 31289 36805 4 5 4 3 1 2 3 2 1
6

دانشگاه مراغه

40 7 4833 4 4 3 2 1 2 3 1 2
4

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

25 6 5459 3 3 3 3 1 2 3 2 1
2

دانشگاه دامغان

40 7 4813 4 3 4 2 1 1 2 1 1
3

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
30 12 4795 36961 4 3 4 3 1 2 2 1 2
3

دانشگاه گلستان - گرگان

35 10 4835 37324 4 4 5 3 1 2 3 1 2
6

دانشگاه قم

100 26 4764 18670 46900 50733 37560 3 3 4 2 1 2 3 1 2
5

دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک

60 5 4563 3 4 3 3 1 1 2 1 1
0

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

52 15 4737 21523 41766 38384 4 3 4 2 1 1 3 1 2
1

دانشگاه شيراز

20 8 4836 51290 4 3 4 2 1 1 2 1 2
4

دانشگاه رازي کرمانشاه

35 5 4519 38348 4 3 4 4 1 1 4 1 2
7

دانشگاه مازندران - بابلسر

30 13 4603 41029 3 3 4 2 1 1 3 1 2
1

دانشگاه اراک

65 14 4783 43509 3 3 4 3 1 1 2 1 2
3

دانشگاه دامغان

شبانه
8 3 4630 3 4 4 1 1 2 3 1 2
1

دانشگاه اروميه

50 7 4534 59928 4 3 3 4 1 1 2 1 1
2

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

35 9 4675 47986 3 3 3 2 1 1 2 1 2
6

دانشگاه زنجان

32 4 4556 3 3 4 3 1 1 2 1 1
2

دانشگاه گيلان - رشت

36 4 4193 2 4 3 2 1 1 1 1 1
4

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

60 20 4418 26734 80264 106300 33563 2 3 3 3 1 1 2 1 2
3

دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد

60 9 4459 84811 3 3 3 1 1 1 2 1 2
1

دانشگاه شهيد چمران اهواز

35 10 4493 50573 3 4 4 1 1 1 2 1 2
9

دانشگاه قم

27 6 4700 63123 3 4 4 1 1 2 2 1 1
3

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

45 4 4708 2 3 5 1 1 2 2 1 2
1

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

9 4 5025 43879 2 2 2 4 1 1 2 1 1
0

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

32 3 4329 53041 2 2 2 2 1 1 2 1 1
3

دانشگاه اراک

59 3 4595 4 4 4 2 1 2 1 1 1
6

دانشگاه گلستان - گرگان

32 4 4689 56665 3 3 3 2 1 2 1 1 1
1

دانشگاه گنبد

27 8 4479 90914 2 3 3 3 1 1 2 1 1
2

دانشگاه مازندران - بابلسر

27 9 4248 82824 3 2 2 2 1 2 1 1 1
7

دانشگاه لرستان - خرم آباد

23 4 4343 58732 3 3 3 1 1 2 2 1 1
2

دانشگاه رازي کرمانشاه

32 8 4339 65101 3 2 3 2 1 1 2 1 1
5

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

68 8 4521 62153 3 2 3 2 1 1 1 1 1
9

دانشگاه دامغان

36 5 4487 49713 3 4 2 2 1 1 1 1 1
4

دانشگاه بيرجند

45 6 4309 84668 3 3 4 1 1 1 2 1 1
3

دانشگاه گيلان - رشت

27 5 4431 76866 3 3 3 2 1 1 1 1 1
3

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

9 3 4300 78157 1 4 1 1 1 1 2 1 2
1

دانشگاه گنبد

27 4 4218 2 1 3 1 1 1 2 1 1
5

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

72 7 4380 104163 2 2 2 1 1 1 1 1 1
5

دانشگاه زابل

36 4 4338 59795 3 2 3 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه ملاير

72 9 4279 115858 89835 3 2 3 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

47 6 4325 2 2 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه جيرفت

36 7 4170 111679 2 1 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

40 4 4442 103613 2 2 2 4 1 1 1 1 1
1

دانشگاه جيرفت

36 6 4184 195911 2 2 2 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه شاهد - تهران

30 5 5 6 5 4 1 3 5 4 4
3

دانشگاه ياسوج

36 3 3 2 4 1 1 1 3 1 2
2

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

45 3 4 5 4 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه اروميه

50 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1
2

دانشگاه تهران

15 3 4 6 5 6 1 4 5 4 3
1

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

44 5 4 4 4 3 1 3 3 2 3
5