برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

30 16 6170 2926 6126 2863 6 7 6 5 1 5 5 5 4
156

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

30 13 6174 3026 3219 5 7 6 6 1 4 6 4 4
170

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

25 9 5653 5071 6 7 6 6 1 4 6 4 4
110

دانشگاه علوم پزشکي تهران

25 12 6204 4511 6 8 6 5 1 5 6 4 4
82

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

35 18 5882 4152 8388 6 7 6 6 1 4 6 4 4
92

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

26 14 5986 3460 6473 5 8 6 4 1 4 6 4 4
57

دانشگاه علوم پزشکي بابل

24 12 5855 4754 7791 4 6 6 4 1 5 4 4 4
48

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

22 12 5799 5373 4533 5 6 6 3 1 3 5 4 4
43

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
10 9 6032 3169 6690 6 7 6 5 1 5 6 4 4
16

دانشگاه علوم پزشکي ايران

28 15 6133 5899 1603 6 7 6 6 1 4 6 4 5
51

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

28 13 5945 3814 6338 5 7 6 5 1 4 6 4 4
78

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

23 6 5818 5 7 5 4 1 5 5 4 4
21

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

26 14 5781 5617 8142 6415 5 7 6 5 1 4 5 4 4
50

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

20 10 5591 6014 5 6 6 5 1 3 4 3 4
28

دانشگاه علوم پزشکي يزد

20 16 5901 8466 5 7 6 4 1 5 6 4 4
23

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

23 10 5749 6623 6050 5 6 5 5 1 4 5 3 4
27

دانشگاه علوم پزشکي بابل

24 13 5747 5440 9269 5 6 5 4 1 4 5 3 4
30

دانشگاه علوم پزشکي همدان

25 12 5764 9350 6507 5 7 6 5 1 5 5 3 4
41

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

20 13 5667 6971 10805 5 7 6 4 1 4 5 4 3
24

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

15 5 5914 5 5 6 4 1 4 5 3 3
30

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

15 8 5596 7023 11516 5 7 5 4 1 4 5 3 4
39

دانشگاه علوم پزشکي اراک

18 7 5281 7452 5 6 6 5 1 4 5 3 4
34

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

20 11 5729 10696 5521 5 7 6 4 1 4 5 4 4
24

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

22 14 5859 9538 6693 5 6 5 5 1 3 5 3 3
40

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 3 6196 5 7 6 4 1 4 6 5 4
15

دانشگاه علوم پزشکي اراک

20 8 5756 8455 6 8 6 4 1 4 5 4 4
18

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

25 13 5749 8966 7630 5 7 6 4 1 4 5 4 4
20

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

25 18 5767 6871 11212 7759 5 6 5 5 1 4 5 4 4
43

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

25 13 5690 11544 5 7 5 5 1 4 5 4 4
60

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

30 13 5669 9072 5 6 6 5 1 4 5 4 4
35

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

15 5 5513 5 7 6 3 1 4 5 4 3
19

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

20 6 5574 5 7 5 5 1 4 5 3 4
35

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

22 10 5415 8352 5 6 5 3 1 3 4 3 3
24

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

20 13 5588 4929 11309 5 7 5 4 1 4 5 3 4
22

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

25 13 5307 10325 5 6 5 5 1 4 5 3 3
36

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

22 10 5876 11503 5 7 6 5 1 4 5 4 4
24

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود)

20 11 5815 11001 5 6 6 5 1 4 5 4 3
41

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه)

20 12 5700 11091 5 7 5 5 1 4 5 4 4
15

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

26 18 5518 13095 11093 5 6 5 4 1 3 5 3 4
37

دانشکده علوم پزشکي بهبهان

25 13 5647 7145 17928 4 6 5 4 1 4 4 3 3
32

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

18 8 5368 15760 5 5 6 4 1 3 5 3 3
22

دانشکده علوم پزشکي بهبهان

5 4 4 4 4 3 1 3 3 4 3
23

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

5 3 6 8 6 6 1 5 5 4 5
18

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

15 3 5 5 4 2 1 3 4 2 3
37