برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

18 11 6062 1934 6 8 6 5 1 4 6 4 5
454

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

22 15 6486 3685 1749 6 8 6 5 1 5 7 5 4
413

دانشگاه علوم پزشکي ايران

18 12 5859 3629 1858 6 8 5 4 1 4 6 5 5
302

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

25 14 6003 2467 6842 7678 6 7 6 5 1 5 6 5 4
153

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
12 10 5870 4335 5 7 6 5 1 4 6 5 5
88

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

3 3 5 6 4 4 1 4 5 4 4
181

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 3 6 8 6 4 1 4 7 4 5
124