برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

10 3 6187 5 8 7 4 1 6 5 6 5
64

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

15 7 6138 4 6 6 5 1 4 5 4 4
65

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

11 9 6148 2870 5 7 5 5 1 5 6 4 5
52

دانشگاه علوم پزشکي تهران

12 6 6197 3997 6 7 6 4 1 5 6 6 6
25

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

10 5 6349 4494 6 8 6 6 1 5 6 4 5
34

دانشگاه علوم پزشکي ايران

12 4 6234 4418 6 8 6 5 1 4 6 6 4
28

دانشگاه علوم پزشکي بابل

10 7 6199 4869 5 7 6 7 1 5 6 5 5
22

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

10 5 6392 4960 5 8 6 5 1 4 6 5 5
27

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 4 5835 5 7 6 5 1 4 5 4 3
18

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
7 3 6300 6 8 7 6 1 4 6 5 5
24