برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي تهران

30 13 6151 2626 4267 6 7 6 6 1 4 6 5 5
334

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

30 13 6024 3275 2729 5 7 6 5 1 5 6 5 5
142

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

30 15 5832 3536 5612 4857 6 7 6 6 1 5 6 4 5
145

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال اول
25 20 6100 3928 5114 5 6 6 6 1 5 5 4 4
110

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

24 11 5752 4340 6 8 6 6 1 5 6 5 5
101

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال دوم
25 11 6030 4498 3090 5 7 5 7 1 5 5 4 5
67

دانشگاه علوم پزشکي ايران

26 12 5842 5725 6 7 6 5 1 4 6 4 4
58

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

23 10 5863 4310 5896 5 8 5 5 1 4 6 3 4
73

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

30 12 5741 3392 7809 5 6 6 5 1 5 6 4 4
91

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

28 7 5656 5693 6 7 6 5 1 4 5 3 4
57

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

27 19 5789 9057 5150 5 7 6 5 1 4 6 4 4
53

دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
20 17 5681 3665 7128 7177 5 7 6 5 1 4 5 4 4
22

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

20 18 5800 3933 11470 3798 5 7 6 5 1 4 5 4 5
51

دانشگاه علوم پزشکي فسا

20 10 5445 6592 5 6 5 4 1 5 5 3 4
25

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

28 21 5616 10637 6592 5 6 5 4 1 3 5 4 4
32

دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 3 5509 6 7 5 6 1 4 5 4 4
15

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود)

24 11 5699 8405 6220 5 6 5 6 1 4 5 4 4
43

دانشگاه علوم پزشکي بابل

24 14 5755 5675 9735 8522 5 7 6 5 1 4 5 4 4
45

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

26 17 5845 11446 6188 6 6 6 5 1 4 5 3 4
46

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

30 12 5333 8193 5 6 6 5 1 3 5 3 4
25

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان)

20 12 5524 7645 13486 5 6 6 5 1 3 5 3 3
21

دانشگاه علوم پزشکي يزد

20 17 5783 4140 10728 5 6 5 4 1 4 5 4 4
34

دانشكده علوم پزشكي مراغه

25 14 5620 8062 5 6 5 4 1 3 5 3 4
27

دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد

نيمسال اول
35 23 5509 8096 14146 9688 6854 5 6 5 4 1 3 5 2 3
28

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

25 14 5517 12063 6937 5 6 5 4 1 4 4 3 4
18

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

20 12 5313 8394 12867 5114 5 6 5 4 1 4 4 3 3
17

دانشكده علوم پزشكي سراب

25 10 5309 7767 8091 5 6 6 5 1 3 5 3 3
21

دانشكده علوم پزشكي مراغه

5 3 5765 4 7 4 3 1 4 5 5 3
17

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

25 15 5532 6871 11425 5 7 6 3 1 4 5 3 4
21

دانشگاه علوم پزشکي يزد

5 4 5913 9373 4 6 6 2 1 4 6 4 4
23

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل)

25 18 5559 6140 13346 5 6 5 5 1 4 5 3 3
19

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

23 9 5628 5111 5 6 5 5 1 4 4 3 4
17

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

23 12 5647 10057 5945 6 7 6 5 1 4 5 3 4
28

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

24 13 5565 9516 5 6 6 3 1 3 5 3 4
18

دانشکده علوم پزشکي گراش

20 8 5271 8810 5 6 5 4 1 4 4 3 3
17

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

18 10 5413 8835 5 6 5 6 1 4 5 3 4
24

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

27 13 5583 12714 5 6 6 4 1 4 5 3 4
49

دانشگاه علوم پزشکي قم

20 14 5728 12341 5 7 6 4 1 4 5 4 4
27

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

20 14 5622 7839 12845 9111 4 5 5 5 1 3 5 3 4
38

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

23 10 5404 4 5 5 4 1 3 5 3 3
20

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

22 14 5318 13213 5 6 6 4 1 4 5 3 4
11

دانشگاه علوم پزشکي همدان

30 14 5419 10952 5 6 5 5 1 4 5 4 4
40

دانشگاه علوم پزشکي اراک

25 9 5868 15500 5 6 5 4 1 3 5 3 4
24

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

20 10 5645 13044 4 6 5 4 1 3 4 3 4
21

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

20 6 5846 11203 5 8 6 4 1 4 5 4 4
19

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

10 7 5630 5 6 5 5 1 4 4 3 3
20

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

26 14 5642 14601 11933 4 6 5 4 1 3 5 3 4
17

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

27 7 5450 14192 11184 5 7 5 4 1 4 4 3 3
8

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

30 10 5773 12659 4 6 5 3 1 4 4 3 4
20

دانشكده علوم پزشكي آبادان

20 11 5727 16499 9383 5 6 5 4 1 3 5 3 3
11

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

30 15 5780 13777 5 5 5 4 1 4 5 3 4
13

دانشکده علوم پزشکي سيرجان

30 11 5098 15175 14018 4 5 5 4 1 3 4 3 3
9

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

نيمسال دوم
20 6 5315 12860 5 6 5 4 1 4 4 2 3
18

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل داراب)

20 9 5516 14566 4 6 6 5 1 3 5 3 3
12

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

25 15 5271 6289 27834 4386 5 6 5 6 1 3 4 3 3
31

دانشگاه علوم پزشکي بم

14 7 5278 14827 5 5 5 3 1 2 4 2 3
9

دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد

نيمسال دوم
35 22 5361 9016 19150 7792 5 6 5 4 1 3 5 2 3
9

دانشگاه علوم پزشکي زابل

22 7 5454 14498 5 6 5 4 1 3 4 2 3
16

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

30 18 5228 6670 26023 5 6 4 5 1 3 4 3 4
19

دانشگاه علوم پزشکي بم

بومي استان کرمان محل خدمت بم --مناطق محروم
6 4 4989 4 4 6 3 1 3 4 1 3
6

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

بومي استان کرمان محل خدمت رودبار --مناطق محروم
4 3 4507 18157 3 4 3 2 1 3 3 2 3
2

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

بومي استان کرمان محل خدمت قلعه گنج --مناطق محروم
4 3 5071 5 5 5 3 1 2 3 1 3
5

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

بومي استان کرمان محل خدمت عنبراباد --مناطق محروم
3 3 4 5 5 3 1 1 2 1 2
11

دانشكده علوم پزشكي خمين

20 4 4 6 3 3 1 3 4 3 3
7

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان)

4 3 4 6 5 6 1 4 4 2 3
22

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

نيمسال اول
20 5 5 4 5 3 1 2 3 1 3
28

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
4 3 5 7 5 4 1 4 5 3 5
10

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
7 3 4 5 5 4 1 6 4 4 3
12

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

25 4 4 5 5 5 1 3 5 4 4
21

دانشگاه علوم پزشکي اراک

7 4 5 7 5 5 1 4 5 3 4
27