برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

30 10 5106 24113 21002 4 4 4 2 1 2 3 2 3
16

دانشگاه فردوسي - مشهد

30 15 5071 30450 13033 4 4 4 3 1 3 3 2 2
21

دانشگاه لرستان - خرم آباد

25 7 4926 26261 4 4 4 2 1 1 4 1 2
8

دانشگاه زابل

15 3 4756 4 4 3 2 1 2 2 1 2
8

دانشگاه كردستان - سنندج

30 10 4838 40203 24120 4 4 4 3 1 2 3 1 2
7

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

35 5 4818 4 4 4 2 1 2 3 2 2
5

دانشگاه رازي کرمانشاه

40 9 4964 34233 4 4 4 4 1 3 3 2 2
9

دانشگاه رازي کرمانشاه

شبانه
30 10 4852 20072 3 3 4 1 1 2 2 1 2
4

دانشگاه سمنان

40 13 5018 36656 29015 4 4 3 3 1 2 3 2 2
3

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

شبانه
15 5 4849 32197 3 4 3 4 1 3 2 2 2
3

دانشگاه ايلام

30 5 4833 5 4 4 3 1 2 3 1 2
5

دانشگاه سمنان

شبانه
30 8 4418 58943 4 5 4 3 1 2 3 1 1
5

دانشگاه لرستان - خرم آباد

شبانه
15 3 3 2 4 2 1 1 3 1 1
4