برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

نيمسال اول
32 9 6052 3990 5 7 5 4 1 4 6 4 4
1436

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

نيمسال اول
40 18 6019 3621 5466 2674 5 7 6 5 1 4 6 4 4
864

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال اول
30 22 5838 7360 3300 5 7 6 4 1 4 6 4 4
612

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال اول
56 29 5996 3750 6792 3314 2254 6 8 6 5 1 4 5 4 5
763

دانشگاه علوم پزشکي تهران

نيمسال اول
90 34 6172 2767 4704 2682 6 7 6 5 1 4 6 4 5
1066

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

76 37 5982 3915 6267 3356 1705 6 7 6 4 1 4 6 4 5
629

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

نيمسال اول
38 20 5968 6600 3950 5 6 6 4 1 4 6 4 4
350

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

نيمسال اول
60 22 5893 4042 6739 3711 5 7 6 5 1 4 5 5 5
446

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

نيمسال دوم
40 20 5940 4210 6733 3931 5 7 6 4 1 4 5 4 4
208

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال اول
80 38 6155 5202 4777 4088 1803 5 7 6 4 1 4 5 5 4
522

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال دوم
54 31 6005 4992 7128 3501 2867 5 6 6 5 1 4 6 4 5
178

دانشگاه علوم پزشکي تهران

نيمسال دوم
90 38 5986 4883 6172 4007 1878 6 7 6 5 1 4 5 4 4
247

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

نيمسال اول
28 16 5840 4648 4938 5 6 5 4 1 4 5 3 4
117

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

نيمسال اول
38 14 5777 9116 4921 5 7 6 3 1 3 5 3 4
253

دانشگاه علوم پزشکي ايران

نيمسال اول
50 16 5791 4960 5 6 5 4 1 4 5 3 4
248

دانشگاه علوم پزشکي تهران

20 14 5925 4987 8339 4945 5 7 5 5 1 4 5 4 4
206

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

نيمسال دوم
30 9 5842 5024 5 6 5 5 1 3 5 4 4
141

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

نيمسال دوم
32 15 5967 8724 5068 5 6 6 4 1 4 6 4 4
98

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال دوم
80 33 5818 5425 7801 2704 2131 5 6 6 4 1 4 5 4 4
210

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

30 9 5400 6359 4842 5 7 6 3 1 4 5 3 4
323

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

نيمسال دوم
29 24 5691 9186 4830 5 6 6 4 1 3 5 3 4
100

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين)

20 7 6117 5232 5 7 6 4 1 4 5 4 4
100

دانشگاه علوم پزشکي ايران

نيمسال دوم
50 24 5756 6289 5413 2608 5 7 6 4 1 4 5 4 4
122

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

نيمسال اول
28 15 5842 8388 3591 3267 5 7 6 5 1 4 5 4 5
133

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

نيمسال اول
32 17 5890 9350 4126 6 7 6 4 1 5 6 4 4
234

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

30 13 5655 5182 10581 5474 5 7 6 4 1 4 5 4 4
89

دانشكده علوم پزشكي مراغه

نيمسال اول
20 11 5719 5719 5715 5 6 5 4 1 4 5 4 4
57

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

نيمسال اول
32 24 5798 10454 5749 5 6 5 4 1 4 5 4 4
142

دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل بوكان)

24 14 5814 12472 6149 5 6 6 3 1 4 5 3 4
59

دانشگاه علوم پزشکي فسا

36 19 5536 6782 8293 5 6 5 4 1 4 5 4 3
72

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

نيمسال اول
24 7 5851 6339 5 7 6 5 1 4 6 3 4
109

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

44 8 5882 5487 5 6 6 5 1 4 5 3 4
122

دانشگاه علوم پزشکي بابل

48 37 6178 7474 4201 3821 5 7 6 4 1 4 5 4 4
149

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

58 36 5869 10223 5704 4538 5 6 5 4 1 4 5 3 4
127

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

32 19 5590 6279 11572 4823 5 6 5 4 1 4 5 4 4
133

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

نيمسال اول
36 17 6056 7029 6 6 6 5 1 4 6 4 4
117

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

نيمسال دوم
60 33 5794 5528 9986 5155 2952 5 7 6 4 1 4 5 4 4
89

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

نيمسال دوم
28 13 5713 11223 6175 5 7 6 3 1 4 5 4 4
77

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

نيمسال اول
26 17 5913 8405 5033 2678 5 7 5 4 1 4 5 4 4
169

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

34 8 5908 6710 4 5 6 4 1 4 5 3 3
73

دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله

پذيزش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي
40 14 5622 6598 10752 5870 5 7 6 4 1 4 5 4 4
112

دانشكده علوم پزشكي مراغه

نيمسال دوم
18 12 5426 6971 5 6 5 4 1 4 5 3 4
38

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
30 24 5628 6902 11750 6742 5 6 6 5 1 4 5 4 4
25

دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر)

30 20 5842 12202 5498 5 6 6 4 1 4 5 4 4
61

دانشگاه علوم پزشکي يزد

66 38 5938 4517 8661 3950 5425 5 6 6 4 1 4 5 4 4
90

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

نيمسال اول
24 16 5613 7689 5913 6957 5 7 5 3 1 4 5 3 4
51

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

نيمسال اول
44 18 5603 12245 4751 5 6 6 5 1 4 6 4 4
219

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه (محل تحصيل سنقر)

20 14 5440 12761 6906 4 5 5 4 1 3 5 3 3
32

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

46 27 5661 13577 6927 3716 5 6 6 4 1 3 5 3 4
145

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

نيمسال دوم
32 19 5610 11459 6376 5 6 5 3 1 4 5 3 4
128

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

نيمسال دوم
38 17 5563 11388 7965 5 6 6 4 1 4 5 3 4
110

دانشكده علوم پزشكي ساوه

26 9 5834 6347 13396 6 7 6 4 1 4 5 3 4
54

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال دوم
30 14 5948 9431 4021 5 6 6 4 1 4 5 3 4
66

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

نيمسال دوم
24 13 5458 6902 11544 7382 5 6 6 4 1 3 5 3 4
47

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

نيمسال دوم
32 23 5761 12202 7356 5 6 5 5 1 4 5 4 4
49

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

60 10 5591 9164 5 7 6 3 1 4 5 3 4
82

دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل قوچان)

22 12 5457 12390 7430 5 6 5 3 1 3 5 3 3
48

دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل نقده)

24 9 5880 13262 7301 4 6 5 3 1 4 4 3 4
26

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
30 19 5805 7407 13044 8008 5 7 5 4 1 4 5 3 4
23

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

نيمسال دوم
42 27 5837 9702 5730 5212 5 6 5 4 1 4 5 3 4
69

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

40 20 5608 8018 11772 7811 5 6 6 4 1 3 5 3 4
36

دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل مياندواب)

24 8 5657 7092 4 6 6 3 1 4 5 3 4
37

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

نيمسال اول
26 15 5804 9223 5 6 5 4 1 4 5 4 3
74

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

نيمسال اول
24 11 5338 7456 12618 5 6 5 3 1 3 5 3 4
66

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

نيمسال اول
40 13 5415 7898 4 6 5 4 1 3 5 3 3
96

دانشكده علوم پزشكي مراغه

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
5 3 5294 5 8 4 6 1 4 4 4 4
23

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
20 14 5675 7354 9894 9595 5 7 5 6 1 3 5 3 4
16

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

نيمسال اول
34 12 5897 9782 5 6 6 4 1 3 6 3 4
46

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز)

18 7 5544 7811 5 6 6 3 1 3 5 2 4
44

دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران

بورسيه ارتش
24 5 5647 9965 6 7 7 3 1 4 6 3 4
58

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

نيمسال دوم
22 12 5683 9859 8048 5 6 5 3 1 3 5 3 4
40

دانشگاه علوم پزشکي قم

10 5 5601 6536 5 6 5 3 1 3 5 4 4
59

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن)

30 11 5649 7466 12540 5 6 5 4 1 4 5 4 3
30

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

بومي استان تهران
8 6 5486 8206 5 7 6 4 1 4 5 2 4
38

دانشگاه علوم پزشکي قم

50 29 5750 9869 4278 5 7 6 4 1 4 6 4 4
45

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

نيمسال دوم
34 25 5908 5625 9418 4994 5 7 6 5 1 4 5 4 4
45

دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر)

22 9 5391 10616 5 6 5 4 1 2 4 3 3
49

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

نيمسال اول
30 9 5722 8901 5 7 5 4 1 4 5 5 4
32

دانشکده علوم پزشکي گراش

24 13 5375 8733 7886 4 6 5 4 1 4 4 3 3
17

دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل سلماس)

24 6 5697 7661 5 6 5 4 1 4 5 3 4
23

دانشكده علوم پزشكي تربت جام

30 9 5543 8301 5 6 5 4 1 3 4 3 4
24

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

نيمسال دوم
22 14 5374 8882 14066 7554 5 6 6 4 1 4 5 3 3
21

دانشكده علوم پزشكي آبادان

30 15 5725 13636 8708 4 6 5 3 1 3 4 2 3
50

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر)

32 11 5513 14665 8538 4 6 5 3 1 3 6 2 4
34

دانشگاه علوم پزشکي اراک

نيمسال اول
32 9 5661 10161 5 7 6 5 1 4 5 4 4
71

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (محل تحصيل شيروان)

30 19 5332 13885 8667 5 6 5 3 1 3 5 3 3
25

دانشکده علوم پزشکي خوي

34 12 5841 11935 8494 4 6 5 4 1 4 5 3 4
32

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس)

30 15 5074 8706 15566 9297 4 6 6 3 1 3 4 3 3
27

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

40 13 5430 12414 9516 7231 5 5 5 4 1 3 5 2 3
78

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل بروجرد)

32 13 5550 13276 7075 4 5 5 4 1 3 5 2 4
53

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

نيمسال دوم
42 22 5589 15161 7912 4133 5 6 6 4 1 3 5 4 4
56

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود)

22 15 5522 11702 8847 5 7 5 4 1 4 5 3 3
40

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن)

26 10 5319 9071 4 5 5 4 1 4 4 3 3
34

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس)

20 10 5444 9430 15695 8416 4 6 5 3 1 3 5 3 4
28

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
15 3 5377 5 6 4 7 1 2 5 2 3
25

دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير)

32 15 5280 11291 6975 5 6 5 4 1 4 5 4 3
30

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل لامرد)

26 10 5448 8528 9539 4 7 5 3 1 3 4 4 4
29

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل آباده)

22 13 5411 13287 5252 5 5 5 4 1 3 5 3 4
30

دانشكده علوم پزشكي اسفراين

30 17 5395 14174 9788 5 5 5 4 1 3 5 2 3
22

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
15 10 5556 7802 13262 5 7 6 5 1 3 4 3 4
17

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل)

نيمسال اول
30 16 5951 9929 6 7 6 4 1 4 5 4 3
37

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

نيمسال دوم
26 11 5491 10206 4 6 5 3 1 4 5 4 3
38

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
20 18 5470 6579 14999 11154 5 6 5 5 1 3 5 3 4
12

دانشكده علوم پزشكي آبادان

بومي خوزستان محل خدمت آبادان --مناطق محروم
8 3 5270 6 4 6 3 1 3 5 2 3
16

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

14 9 5739 3957 5 7 5 5 1 3 5 4 4
33

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

نيمسال دوم
24 11 5617 10975 5 6 6 4 1 4 5 3 4
29

دانشگاه علوم پزشکي اراک

نيمسال دوم
32 14 5628 12845 4 6 6 5 1 4 5 3 3
41

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل)

نيمسال دوم
28 23 5667 10967 5314 5 6 5 4 1 4 4 4 4
29

دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
30 20 5434 6492 12449 9581 5 6 5 5 1 4 5 3 3
23

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر)

30 17 5693 12438 5363 5 6 6 4 1 3 4 3 3
32

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

12 13 5444 16228 8082 4 5 5 4 1 3 5 3 4
40

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

44 20 5526 13227 9523 4 6 5 3 1 3 5 3 3
39

دانشكده علوم پزشكي سراب

32 16 5548 7398 13590 5 6 5 4 1 3 4 3 3
26

دانشکده علوم پزشکي خلخال

30 12 5568 11446 8835 5 6 5 4 1 4 5 3 3
23

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

نيمسال اول
24 10 5529 12645 6889 5 7 6 3 1 3 5 3 4
49

دانشکده علوم پزشکي بهبهان

5 4 4897 5 5 6 3 1 2 5 2 3
56

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
13 8 5466 15050 5 5 5 5 1 4 5 3 3
30

دانشکده علوم پزشکي لارستان

10 3 5325 5 5 4 5 1 3 4 2 3
26

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

نيمسال دوم
22 14 5448 13523 5 6 5 4 1 4 4 2 3
23

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
12 10 5508 16147 5 6 5 4 1 3 5 3 3
34

دانشگاه علوم پزشکي بم

14 7 5430 16069 9383 5 6 5 2 1 3 5 3 4
27

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس (محل تحصيل بندرلنگه)

20 6 4856 15247 5 5 5 2 1 2 4 2 3
63

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

30 21 5531 15331 5335 4 6 5 6 1 4 4 3 3
52

دانشکده علوم پزشکي لارستان

8 4 5514 5 7 5 4 1 3 4 3 4
20

دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد)

40 28 5454 14396 10386 5557 5 6 6 3 1 3 5 3 4
23

دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند)

26 25 5596 15050 9842 4 6 5 3 1 4 4 3 3
32

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار (محل تحصيل جوين)

20 7 5204 15481 5 5 5 3 1 3 4 3 4
21

دانشگاه علوم پزشکي يزد

10 9 5468 15974 4 6 5 3 1 3 5 3 3
31

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مشكين شهر)

30 15 5387 16161 8213 5 5 5 4 1 3 4 3 4
28

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

14 14 5723 15199 7293 5 5 5 4 1 3 5 3 4
46

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

11 7 5249 17472 5 6 5 4 1 4 4 3 3
33

دانشگاه علوم پزشکي زابل

نيمسال دوم
28 8 4899 16055 5 5 5 3 1 2 4 2 3
48

دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر)

بومي ابهروخدابنده و خرم دره
30 16 5620 19363 12953 8316 4 6 5 3 1 4 4 3 4
35

دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد)

30 19 5500 14886 7133 4 6 6 3 1 3 5 3 3
44

دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند)

32 17 5326 17812 12367 6426 5 5 5 3 1 3 4 2 3
32

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

نيمسال دوم
22 8 5337 13297 4 6 5 3 1 3 4 3 4
56

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

24 13 5345 19417 10010 4 5 5 4 1 3 3 2 2
36

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
7 4 5849 14192 5 7 6 5 1 4 5 4 4
23

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

بومي سيستان وبلوچستان بجز مراکز زاهدان --مناطق محروم
40 5 4791 22893 5 5 6 2 1 2 3 1 2
35

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

بومي لرستان محل خدمت اليگودرز --مناطق محروم
10 3 5460 5 6 6 2 1 2 5 2 4
28

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

نيمسال دوم
38 15 5053 21992 4 5 4 3 1 3 4 2 3
64

دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
45 38 5377 12459 20812 13165 7255 4 6 5 3 1 3 4 3 3
15

دانشكده علوم پزشكي شوشتر

نيمسال اول
22 8 5172 15792 5 4 5 2 1 2 5 2 4
48

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

نيمسال اول
30 18 5649 4970 16883 4 6 5 4 1 3 5 3 4
32

دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
20 17 5340 20011 12200 4 6 5 5 1 3 4 2 3
20

دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر)

بومي استان زنجان
30 14 5105 18132 4 4 4 2 1 2 4 2 3
31

دانشکده علوم پزشکي سيرجان

44 21 5438 19292 13340 4 5 5 3 1 3 5 3 3
33

دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
20 9 5529 18402 4 5 5 4 1 3 4 3 4
32

دانشکده علوم پزشکي بهبهان

20 9 4669 20249 10349 4 5 5 2 1 2 4 2 3
70

دانشكده علوم پزشكي شوشتر

نيمسال دوم
22 5 5564 19520 4 6 4 3 1 4 5 3 3
34

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
22 14 5283 18717 4 6 5 4 1 3 4 2 3
22

دانشگاه علوم پزشکي زابل

نيمسال اول
28 9 5489 16035 4 5 4 2 1 2 4 2 3
50

دانشگاه علوم پزشکي بم

بومي استان کرمان محل خدمت ريگان --مناطق محروم
4 3 4525 5 5 5 2 1 3 3 2 3
20

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مغان)

30 18 5489 18012 7381 5 5 5 3 1 3 4 3 3
28

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

نيمسال دوم
22 15 5257 22530 5620 5 6 5 4 1 3 5 4 3
39

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

بومي خوزستان محل خدمت خوزستان --مناطق محروم
22 7 5141 14885 4 4 5 2 1 2 4 2 3
44

دانشكده علوم پزشكي آبادان

10 8 4943 20161 4 6 6 3 1 3 4 2 3
57

دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر

بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت ايرانشهر --مناطق محروم
50 5 5039 20400 4 4 4 2 1 1 2 3 2
58

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

بومي استان سمنان محل خدمت سمنان --مناطق محروم
10 3 5016 3 5 4 4 1 3 4 3 3
31

دانشكده علوم پزشكي آبادان

بومي خوزستان محل خدمت شادگان --مناطق محروم
8 4 5011 4 5 4 3 1 3 4 2 2
26

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

10 3 4 5 5 4 1 4 5 3 4
47

دانشگاه علوم پزشکي اراک (محل تحصيل شازند)

20 3 5554 4 5 3 2 1 3 4 3 2
746

دانشكده علوم پزشكي خمين

12 3 4 7 6 4 2 3 5 4 3
285

دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي)

40 8 4 5 5 3 1 3 4 3 2
70

دانشگاه علوم پزشکي بم

بومي استان کرمان محل خدمت نرماشير --مناطق محروم
4 3 4 5 4 2 1 3 3 3 2
55

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

بومي خوزستان محل خدمت خوزستان --مناطق محروم
20 5 4 4 5 3 1 3 4 1 3
123