برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي تهران

20 9 6193 6200 5 7 6 4 1 4 6 3 4
516

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

25 10 5743 8691 5 6 6 4 1 4 4 3 3
274

دانشگاه علوم پزشکي ايران

15 4 5527 6915 6 8 6 6 1 4 5 4 4
140

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

28 14 5633 7566 14350 5 6 6 5 1 4 5 3 3
175

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

20 9 5414 15346 7317 5 5 5 4 1 3 5 3 4
107

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

15 7 5384 8146 5 6 6 4 1 4 5 3 4
150

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

20 7 5651 11820 5 6 6 4 1 4 5 3 4
151

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

18 4 5383 5 6 6 4 1 3 4 3 3
50

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

20 7 5303 8378 4 6 5 4 1 3 3 4 3
61

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

20 6 5672 7743 5 6 4 3 1 3 4 2 4
89

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

15 9 5278 9071 8530 5 6 5 4 1 3 5 2 3
53

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

بومي استان تهران
4 3 5606 5 5 5 4 1 5 4 3 3
30

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

18 8 5397 4 6 5 3 1 3 4 2 3
50

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

25 8 5340 8115 5 6 5 5 1 3 4 2 3
51

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

20 8 5384 9628 5 5 5 4 1 3 4 3 3
62

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

20 14 5494 16147 8964 5 6 5 3 1 3 5 3 3
54

دانشگاه علوم پزشکي اراک

15 4 5620 5 5 5 5 1 3 5 3 4
53

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

20 6 5399 4 6 6 3 1 4 5 2 4
69

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

نيمسال دوم
15 9 5385 4 5 6 3 1 3 4 2 3
32

دانشگاه علوم پزشکي بابل

25 11 5836 13946 4 6 5 3 1 3 4 3 4
58

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

20 8 5251 10855 5 5 4 2 1 2 4 2 3
97

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

13 7 5422 12016 9094 5 4 6 3 1 3 4 3 4
58

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

20 14 5373 17017 9094 4 6 5 3 1 3 4 2 3
147

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

5 3 5139 10640 5 6 5 6 1 4 3 3 3
84

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

23 11 5095 17366 10652 5 6 5 2 1 3 4 2 3
64

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

15 5 5470 10920 5 7 5 3 1 3 5 2 4
48

دانشگاه علوم پزشکي زابل

نيمسال دوم
24 6 5335 11014 5 5 5 3 1 3 4 2 3
45

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

20 11 5343 15566 9002 5 6 5 4 1 3 4 3 4
64

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

20 10 5278 14174 7844 5 6 6 5 1 2 5 3 3
41

دانشگاه علوم پزشکي يزد

18 12 5205 13920 6 7 5 4 1 4 5 3 3
43

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

20 7 5504 13590 5 6 5 3 1 3 5 4 4
38

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

18 11 5379 15878 5 6 6 5 1 3 5 4 3
45

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

20 15 5457 17407 11594 5 6 5 3 1 3 4 2 3
36

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود)

16 10 5449 15957 5 6 5 3 1 2 5 2 3
40

دانشگاه علوم پزشکي قم

18 8 5324 16791 5 6 5 3 1 4 5 3 3
69

دانشگاه علوم پزشکي همدان

20 10 5339 17137 5 6 5 2 1 3 5 3 3
93

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

20 8 5410 17693 5 5 5 2 1 4 5 2 3
18

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 3 5169 5 7 5 4 1 2 4 3 3
11

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

13 11 5174 20307 12771 5 4 5 2 1 2 4 2 3
34

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

نيمسال اول
11 6 5146 20437 4 6 6 3 1 4 4 3 3
18

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

20 8 5305 18477 4 3 5 2 1 3 4 2 3
54

دانشگاه علوم پزشکي زابل

نيمسال اول
24 7 4648 14205 4 4 4 2 1 2 4 2 2
34

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

5 4 5412 5 5 4 4 1 3 5 1 3
24

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

24 11 5184 20613 12485 5 5 5 3 1 3 4 3 3
61

دانشگاه علوم پزشکي بم

7 4 5079 5 6 5 3 1 3 4 2 3
27

دانشكده علوم پزشكي شوشتر

20 7 5170 18738 5 5 4 2 1 3 3 2 3
38

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

10 4 5 8 5 3 1 5 6 3 5
47

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
6 3 5 7 4 5 1 3 5 2 3
23

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

بومي سيستان وبلوچستان بجز مراکز زاهدان --مناطق محروم
12 3 4 5 4 1 1 2 2 1 2
80

دانشگاه علوم پزشکي يزد

4 3 5 7 5 3 1 3 6 2 3
59