برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

20 5 5446 4 5 5 3 1 2 3 2 3
108

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

25 9 4860 12426 4 5 5 4 1 3 4 2 4
44

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

30 15 5196 10231 18331 14223 5 6 6 3 1 2 4 2 3
40

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

25 9 5224 20327 12420 5 6 6 2 1 2 4 2 3
25

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

18 9 4841 22016 12704 4 5 5 2 1 3 4 2 3
26

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

25 8 5388 12646 4 5 5 2 1 3 4 2 4
21

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

25 10 5264 17209 14789 4 6 4 3 1 3 4 2 3
12

دانشكده علوم پزشكي اسفراين

20 7 5234 11900 4 5 4 3 1 2 3 2 2
11

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

30 4 5248 17262 4 4 5 2 1 3 3 3 2
18

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

25 6 4980 5 6 5 4 1 3 3 2 2
23

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

30 8 4986 15864 4 5 5 2 1 3 3 2 3
9

دانشكده علوم پزشكي مراغه

30 15 4966 25735 16055 4 5 5 2 1 3 3 2 3
14

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

30 9 5073 28754 12239 4 5 5 3 1 2 3 1 3
9

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

20 9 5041 19762 15931 4 5 5 2 1 2 4 2 2
7

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال دوم
25 8 5013 25995 4 5 5 3 1 3 3 2 2
23

دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر)

20 13 5287 23163 12175 4 5 4 3 1 3 3 2 3
11

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

25 16 5035 24610 17302 4 5 4 2 1 2 3 1 2
9

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

20 4 5351 5 3 6 2 1 1 4 1 3
17

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

25 12 5211 21110 4 5 5 4 1 3 4 2 2
9

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

25 8 4848 22672 15495 4 5 5 3 1 2 4 1 3
9

دانشكده علوم پزشكي تربت جام

30 9 5076 27144 5 3 5 1 1 2 3 2 2
9

دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد)

30 10 5048 26174 18324 4 4 5 2 1 2 4 1 3
4

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

25 13 5310 20368 14705 4 5 5 3 1 3 4 2 3
7

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

نيمسال اول
20 13 4922 23297 16130 4 4 5 3 1 3 3 2 3
12

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

25 7 5170 4 5 4 4 1 2 4 1 3
14

دانشگاه علوم پزشکي قم

25 9 5134 22403 4 5 5 3 1 3 4 2 3
7

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

25 12 4990 26839 18829 4 4 6 3 1 2 4 2 2
13

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

20 11 5115 20928 4 6 5 3 1 3 4 2 2
10

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

21 14 5214 21898 12603 4 5 5 3 1 3 3 2 3
8

دانشکده علوم پزشکي خلخال

30 8 4948 20345 4 4 4 2 1 2 4 1 2
4

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

20 7 5255 21565 4 5 4 2 1 2 4 2 3
9

دانشگاه علوم پزشکي زابل

25 5 5093 4 4 4 2 1 1 3 1 2
7

دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر

15 4 4981 20345 4 3 5 1 1 2 3 1 2
7

دانشكده علوم پزشكي سراب

30 7 5281 22207 5 5 4 3 1 1 4 1 3
9

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

30 10 5199 22510 4 4 4 3 1 2 4 2 3
11

دانشگاه علوم پزشکي بم

20 9 4782 21906 5 4 5 3 1 2 3 1 2
5

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

25 13 4924 23804 17417 4 5 5 2 1 3 3 2 3
6

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

25 7 5130 22554 4 4 4 3 1 3 4 2 3
22

دانشکده علوم پزشکي خوي

20 4 5405 22530 5 5 5 2 1 3 4 2 3
4

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال اول
25 9 4942 24492 4 5 5 3 1 3 4 2 2
8

دانشكده علوم پزشكي شوشتر

25 9 5009 30328 18115 4 4 5 3 1 3 3 2 3
12

دانشگاه علوم پزشکي اراک

20 7 4836 24452 5 5 5 2 1 2 4 1 2
10

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

25 11 5079 24057 4 4 5 3 1 2 4 2 2
10

دانشكده علوم پزشكي ساوه

25 7 4929 21310 5 3 4 3 1 2 3 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي يزد

30 11 4961 23224 4 5 4 3 1 3 2 2 3
10

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

20 6 4867 21455 3 4 4 2 1 2 3 2 2
6

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

25 11 5107 34670 21709 4 4 5 2 1 2 3 1 2
2

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

نيمسال اول
15 6 5053 24875 4 4 4 3 1 3 3 2 3
5

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

25 6 4929 25735 4 6 4 2 1 2 3 1 3
3

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان)

نيمسال اول
20 4 5136 24663 4 6 6 3 1 2 3 2 2
5

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

35 19 4969 26564 15770 11816 4 5 4 2 1 3 3 2 2
5

دانشکده علوم پزشکي سيرجان

30 11 4997 13558 28724 4 5 4 2 1 2 3 2 2
4

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

25 8 4979 27101 4 5 4 2 1 2 3 2 2
6

دانشكده علوم پزشكي آبادان

20 5 5189 25629 4 6 5 2 1 2 3 2 3
9

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

نيمسال دوم
15 5 5165 26104 5 4 5 4 1 3 3 1 3
3

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن)

15 9 4822 26452 18394 3 5 5 2 1 2 3 2 2
3

دانشکده علوم پزشکي لارستان(شهرستان اوز)

30 8 4775 30915 4 5 5 2 1 3 3 2 2
6

دانشگاه علوم پزشکي فسا

20 3 3 5 3 1 1 3 2 2 4
7

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين)

20 3 4 6 4 1 1 5 3 3 2
2

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

4 3 5 4 2 2 1 1 4 2 3
3

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

نيمسال دوم
20 3 5 3 6 2 1 2 3 1 2
6

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان (محل تحصيل خاش)

15 3 2 3 5 2 1 3 3 1 2
8

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل ممسني)

25 4 4 4 6 1 1 1 3 1 2
9

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان)

نيمسال دوم
20 5 4 4 4 1 1 2 2 1 2
9