برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي تهران

22 12 6147 3547 5404 6 7 6 6 1 5 6 5 4
451

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

25 14 5771 4059 4823 5 7 5 4 1 4 5 4 4
214

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

15 10 5784 4901 4162 5 7 6 3 1 4 6 4 4
123

دانشگاه علوم پزشکي ايران

25 9 6159 4945 5991 5 7 6 4 1 4 5 4 4
94

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

20 9 5465 5825 5 6 6 5 1 3 5 4 4
143

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

28 11 5639 5994 6 7 5 5 1 4 5 3 4
116

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

20 12 5713 6094 7038 5 6 6 5 1 4 5 4 4
121

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

15 10 5553 7609 11034 5 7 6 4 1 3 5 3 4
79

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود)

16 7 5762 11470 5 7 6 5 1 4 6 4 4
62

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

20 7 5254 7994 5 7 6 5 1 2 4 3 3
54

دانشگاه علوم پزشکي فسا

20 10 5554 8338 5 6 6 4 1 3 4 3 4
32

دانشگاه علوم پزشکي بابل

20 14 5504 13287 6619 5 6 5 5 1 3 5 3 3
51

دانشكده علوم پزشكي مراغه

28 9 5328 9050 5 5 5 4 1 3 4 3 3
38

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

20 12 5509 14846 8953 4 5 5 3 1 3 5 2 3
94

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

بومي استان تهران
6 3 5027 5 6 6 4 1 4 4 2 3
30

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

28 13 5708 12577 9204 5 6 5 4 1 3 5 3 3
68

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان)

12 7 5323 8178 4 5 5 6 1 3 5 3 3
24

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

15 4 5811 10068 4 6 5 4 1 3 3 3 2
29

دانشکده علوم پزشکي خوي

20 6 5349 4 6 7 3 1 3 5 3 3
35

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

20 8 5393 14949 9761 5 7 5 3 1 3 5 2 4
51

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن)

20 4 5211 5 7 6 4 1 3 4 2 3
47

دانشکده علوم پزشکي گراش

10 9 5038 10591 4 6 5 5 1 3 4 2 3
26

دانشگاه علوم پزشکي زابل

22 6 5242 5 5 5 3 1 4 3 3 3
27

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

20 11 5438 14334 5 6 5 3 1 3 4 3 3
36

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

22 5 5224 4 5 6 5 1 2 5 2 4
32

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

15 10 5065 16147 10897 4 5 5 3 1 3 4 3 3
30

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

15 9 5422 10778 17322 4 5 6 5 1 3 5 3 3
23

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

20 8 5380 11198 5 5 5 3 1 3 5 3 3
26

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

20 4 5023 4 4 4 3 1 2 4 2 3
78

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

25 6 5690 5 6 5 5 1 4 5 3 3
26

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

27 17 5428 14539 6561 5 6 5 4 1 3 5 3 4
46

دانشكده علوم پزشكي مراغه

10 5 5372 12043 5 5 5 4 1 3 4 2 3
18

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس)

10 7 5218 17661 10312 5 6 5 3 1 2 4 2 4
19

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

20 7 5426 13968 5 5 5 4 1 2 4 3 3
42

دانشگاه علوم پزشکي همدان

25 14 5421 14801 12218 4 6 5 4 1 3 5 3 4
108

دانشگاه علوم پزشکي يزد

18 12 5219 16537 5 6 6 2 1 3 5 3 3
40

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

25 14 5227 15916 10328 4 5 5 4 1 3 4 2 3
27

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

25 16 5400 15942 12616 5 6 5 4 1 3 4 3 3
29

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

23 15 5209 7970 18585 13127 4 5 5 3 1 3 4 3 4
67

دانشكده علوم پزشكي ساوه

15 3 5584 5 7 6 7 1 3 5 3 3
21

دانشگاه علوم پزشکي اراک

20 9 5611 13679 4 7 5 5 1 3 5 3 3
30

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

16 5 5008 4 6 4 1 1 3 4 2 4
37

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز)

15 4 5481 4 5 4 4 1 4 5 4 3
25

دانشكده علوم پزشكي شوشتر

17 7 5317 17366 4 6 6 3 1 3 4 2 4
22

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

20 11 5448 15994 5 6 5 3 1 4 4 3 3
56

دانشكده علوم پزشكي خمين

20 6 5186 19903 5 6 5 4 1 3 4 2 3
18

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

20 10 5159 17574 9899 5 6 5 4 1 3 5 3 3
12

دانشگاه علوم پزشکي بم

15 7 5135 14590 5 5 5 3 1 3 4 2 3
16

دانشگاه علوم پزشکي قم

20 11 5432 16763 4 5 5 4 1 3 4 3 3
34

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن)

15 8 4963 19520 11992 4 5 4 3 1 3 4 3 3
14

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس)

20 8 5366 18402 12093 4 4 4 2 1 3 4 2 3
12

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

20 8 5181 18933 5 5 6 2 1 2 5 3 3
12

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

20 6 5361 16841 5 6 4 3 1 3 5 2 4
36

دانشکده علوم پزشکي بهبهان

20 8 5149 18496 13384 4 5 4 2 1 3 4 3 3
22

دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند)

20 8 5402 17951 4 6 5 4 1 3 4 2 3
15

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

14 8 5281 23224 4 6 5 3 1 3 4 3 2
22

دانشكده علوم پزشكي آبادان

20 8 4931 19150 4 5 5 3 1 3 4 2 3
28

دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه)

20 12 5296 18675 4 6 4 3 1 4 4 2 3
20

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

15 7 5168 22082 4 5 5 3 1 2 5 3 3
17

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

22 13 5145 21480 14293 4 5 5 3 1 3 4 3 3
33

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه)

18 11 5085 27810 4 5 4 3 1 3 5 3 2
42

دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر

20 4 3 5 3 3 1 3 4 4 3
34

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

10 3 4 6 6 2 1 3 4 3 4
27

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

20 4 5 7 6 3 1 3 5 4 5
55

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

20 6 5 7 6 3 1 4 4 3 4
54

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

20 3 4 6 5 5 1 3 4 3 4
57