برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي تهران

13 10 5800 4651 6 7 6 6 1 5 6 5 5
95

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

15 10 6110 4125 7208 5 7 5 6 1 4 5 4 4
53

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي)

18 9 6041 5431 4774 5 7 6 6 1 4 5 4 4
40

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

15 9 6088 6571 6 7 6 4 1 4 5 4 5
34

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

12 8 5929 9098 4701 5 7 6 5 1 4 5 3 4
34

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

15 6 5673 5945 4 6 6 3 1 3 5 3 4
41

دانشگاه علوم پزشکي ايران

12 6 6016 6332 5 8 6 6 1 5 6 4 4
23

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

15 9 5785 5565 9524 6 7 5 5 1 4 5 4 4
18

دانشگاه علوم پزشکي بابل

17 10 5747 8984 5 7 6 4 1 4 5 3 4
23

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

18 8 5414 10454 5 6 6 4 1 3 5 3 4
20

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

18 11 5815 9647 7461 5 7 5 3 1 3 5 3 4
30

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 3 5516 6 8 5 3 1 3 6 3 4
16

دانشگاه علوم پزشکي همدان

20 9 5814 10113 5 7 5 5 1 4 5 4 4
32