برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

20 10 5399 11572 4 5 5 4 1 3 4 1 2
20

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

25 4 4739 5 3 4 2 1 2 4 2 3
11

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

25 5 5160 13291 5 4 5 4 1 2 4 1 3
3

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

26 8 5100 4 4 4 3 1 3 3 1 2
8

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

25 7 5093 18090 4 4 6 1 1 2 4 1 2
4

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

25 6 5094 4 4 4 3 1 2 3 2 3
7

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

25 10 5119 23921 17067 4 5 4 2 1 3 4 2 3
4

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

25 10 5007 20291 4 5 4 4 1 3 3 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

30 6 4906 4 4 4 3 1 2 2 1 1
4

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

30 6 4960 18459 4 5 5 2 1 3 3 2 2
7

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

نيمسال اول
20 8 4844 19563 4 4 4 2 1 2 3 2 2
0

دانشکده علوم پزشکي خلخال

25 5 5079 21970 3 5 5 3 1 2 4 1 2
1

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

25 6 5068 19981 4 3 4 3 1 1 3 1 2
4

دانشگاه علوم پزشکي بابل

20 9 5202 21963 4 5 5 3 1 2 4 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه)

20 7 4757 19157 4 5 4 3 1 2 2 2 1
3

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

25 5 4897 19035 4 4 4 3 1 1 3 1 2
3

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

25 7 4787 24951 4 4 5 3 1 3 3 2 3
5

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

25 18 5137 25393 18015 5 5 4 3 1 2 3 2 3
4

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

23 4 4928 5 5 5 3 1 1 4 1 3
3

دانشكده علوم پزشكي آبادان

20 4 4962 3 2 3 2 1 2 3 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي همدان

30 9 4828 26986 21537 4 4 4 2 1 2 3 2 2
4

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

25 5 5205 22207 4 5 5 3 1 3 4 2 3
4

دانشکده علوم پزشکي خوي

35 11 5001 32529 22081 4 4 4 2 1 2 3 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

25 5 4974 15002 5 4 6 2 1 2 4 1 3
1

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

نيمسال دوم
20 7 4854 23202 4 4 4 2 1 2 3 1 3
0

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

25 7 4981 29127 4 4 5 2 1 3 3 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

25 12 4905 26659 4 5 4 3 1 2 3 2 2
0

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

21 11 4876 25827 4 4 5 3 1 3 3 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

30 13 4864 34821 21709 4 5 4 3 1 3 3 2 2
6

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

25 14 4721 27756 4 3 4 2 1 2 2 1 2
4

دانشگاه علوم پزشکي يزد

30 11 4989 16883 28945 4 6 4 3 1 2 3 1 3
2

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

25 11 5025 29903 4 5 5 3 1 2 4 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي اراک

30 3 5291 26909 3 5 4 3 1 3 3 1 3
1

دانشگاه علوم پزشکي قم

30 10 4907 30269 4 5 5 2 1 2 3 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

25 8 4994 29249 5 3 5 3 1 2 4 1 3
1

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

25 9 5053 30301 4 4 5 4 1 2 3 2 3
3

دانشگاه علوم پزشکي بم

25 7 4566 30580 27443 3 4 4 3 1 2 3 2 3
2

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان)

نيمسال اول
20 5 4837 28444 5 5 5 2 1 3 2 2 3
0

دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر

20 6 4880 28071 4 3 4 2 1 1 3 1 2
1

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

25 12 4736 33187 22797 4 4 4 2 1 2 3 1 2
1

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

25 12 4805 31891 25663 3 4 5 3 1 2 3 1 2
3

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

20 8 5142 30548 4 5 5 2 1 1 4 1 2
0

دانشگاه علوم پزشکي همدان

20 7 4861 33083 4 4 3 3 1 2 2 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي زابل

25 7 4816 38534 2 2 3 1 1 2 2 1 2
1

دانشگاه علوم پزشکي يزد

7 4 5036 33038 3 4 4 2 1 2 2 1 2
1

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان)

نيمسال دوم
20 8 4871 34084 4 3 4 3 1 2 3 1 2
1

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

20 4 5047 5 3 3 2 1 2 3 1 2
1

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

25 9 4632 40067 3 4 3 2 1 2 2 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 3 4 3 5 3 1 2 3 2 3
2

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
8 3 5 8 4 4 1 3 5 3 4
1

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

20 3 3 4 4 3 1 3 4 2 2
8

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 3 3 4 5 4 1 1 3 1 2
0