برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

15 7 6114 6 7 5 6 1 5 6 4 4
128

دانشگاه اصفهان

شبانه
5 4 6753 5 7 5 6 1 4 5 4 3
43

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

شبانه
9 3 5669 6 7 5 5 1 4 5 3 5
22

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

22 7 6003 8010 5 7 5 7 1 4 6 4 4
55

دانشگاه اصفهان

30 13 5448 10392 14234 5 6 4 4 1 3 4 3 3
30

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

34 7 5572 15199 5 6 5 4 1 4 4 3 3
32

دانشگاه مازندران - بابلسر

30 18 5208 16211 18369 8758 4 5 5 5 1 3 4 2 3
34

دانشگاه لرستان - خرم آباد

25 10 5146 12698 21129 4 5 5 3 1 3 4 2 3
17

دانشگاه مراغه

40 8 4992 19952 4 5 5 3 1 2 4 1 3
19

دانشگاه مراغه

شبانه
10 4 5151 3 4 4 4 1 2 3 2 3
10

دانشگاه ملاير

80 24 5010 16701 27695 24618 14680 4 4 4 3 1 2 3 1 3
23

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
20 7 5165 25523 4 5 4 5 1 3 4 2 2
13

دانشگاه لرستان - خرم آباد

شبانه
15 7 4980 33131 3 4 4 4 1 3 3 2 3
9

دانشگاه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز

100 36 4722 25164 72449 46730 39590 3 4 4 3 1 1 2 1 2
17

دانشگاه غيرانتفاعي صبا - اروميه

60 16 4341 43924 77294 71410 3 3 3 2 1 1 2 1 1
9

دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد (محل تحصيل يزد)

60 34 4643 58010 27767 3 3 3 2 1 2 2 1 1
24