برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تبريز

20 5 4658 3 3 4 3 1 2 2 1 1
15

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 5 4644 3 4 4 3 1 2 3 2 2
11

دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

20 4 4757 5 5 6 4 1 2 3 3 2
12

دانشگاه تبريز

11 3 4558 3 3 2 3 1 1 2 1 1
3

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
13 3 3 6 3 3 1 2 3 1 2
5

دانشگاه كردستان - سنندج

18 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1
4

دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان

18 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

18 3 4 5 3 2 1 1 2 1 1
2