برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال دوم
14 7 6028 2762 5 8 6 5 1 5 6 5 5
159

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

20 17 6278 2795 5135 2931 6 7 6 5 1 5 6 4 4
73

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال اول
14 6 6276 3695 6 7 6 6 1 4 6 5 4
66

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
10 9 6204 3367 5 7 6 4 1 4 6 4 5
20

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

22 9 6165 5 6 6 5 1 4 5 4 5
44

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

22 13 6176 3310 5580 3934 6 7 6 6 1 4 6 4 4
22

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

26 21 6084 3061 5194 4088 1847 6 7 6 5 1 5 6 4 5
44

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان )

26 9 5720 4126 6 6 6 5 1 3 5 4 3
15

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

20 13 6133 3257 5899 6 7 6 6 1 5 6 5 4
23

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

20 16 5737 4224 7332 5535 5 7 6 4 1 5 5 4 4
22

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
7 4 6394 6 7 6 5 1 4 6 5 5
6

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

20 10 6149 5955 5 7 6 4 1 4 5 4 5
20

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

24 19 6058 7085 5412 2326 6 7 6 5 1 4 5 4 4
18

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

21 19 6105 4241 7675 5749 5 6 5 5 1 4 5 4 4
26

دانشگاه علوم پزشکي شيراز(محل تحصيل سپيدان)

22 17 6036 8560 5127 5 7 6 5 1 4 5 4 4
18

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 4 6084 6245 6 7 6 5 1 4 6 3 4
8

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

30 14 5718 5079 9128 6742 5 6 6 5 1 4 5 4 4
22

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

20 12 6177 14515 5 6 6 5 1 4 5 4 4
24

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

10 10 6007 3555 6671 5 6 5 5 1 4 5 4 4
19

دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد

نيمسال اول
35 28 5340 6623 12747 12200 4307 5 7 6 4 1 4 5 3 3
24

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

30 16 5664 3345 7801 11040 4 6 5 4 1 4 5 3 4
12

دانشکده علوم پزشکي لارستان(شهرستان اوز)

20 9 5406 8440 5 5 6 4 1 3 5 4 3
7

دانشكده علوم پزشكي مراغه

20 8 5586 10234 5 7 7 5 1 4 5 4 4
17

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

20 9 5632 9760 5 6 5 4 1 4 5 4 4
10

دانشكده علوم پزشكي شوشتر

20 10 5509 10223 4 7 5 4 1 4 5 3 4
18

دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد

نيمسال دوم
35 27 5459 8077 16268 5837 5 6 6 4 1 3 5 3 4
33

دانشگاه علوم پزشکي زابل

25 8 5633 11243 4 6 6 5 1 3 5 4 4
14

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
6 3 5 7 6 5 1 5 6 4 6
15