برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال اول
18 8 5827 10470 6 7 5 6 1 4 5 4 4
29

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
10 6 5186 5 6 6 4 1 4 4 3 3
13

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال دوم
17 3 5272 4 3 3 4 1 4 5 2 4
12

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

30 12 5202 9817 24228 13437 4 5 4 4 1 3 4 2 3
9

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

28 11 5067 13952 27695 5 4 4 2 1 2 4 2 3
10

دانشكده علوم پزشكي مراغه

20 8 5178 32114 4 6 4 3 1 2 4 2 2
10

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

20 5 4989 17792 3 3 4 2 1 2 3 1 2
5

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان )

30 9 5115 23880 21271 4 6 5 3 1 3 4 2 2
11

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

15 4 4983 32504 5 5 3 3 1 2 4 2 2
10