برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

20 5 4891 4 4 3 3 1 3 2 2 2
6

دانشگاه صنعتي اصفهان

20 3 4442 4 3 4 2 1 2 3 1 2
5

دانشگاه يزد

18 3 4271 80616 2 1 2 1 1 1 1 1 1
4

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

18 5 4242 123108 3 2 2 1 1 1 1 1 1
4

دانشگاه رازي کرمانشاه

18 3 4188 2 1 3 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه مراغه

18 3 4155 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه فردوسي - مشهد

18 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1
4