برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
13 5 5444 13073 5 5 5 5 1 3 5 3 3
16

دانشگاه شيراز

20 8 4946 9809 15297 4 5 5 3 1 3 4 3 2
10

دانشگاه تبريز

20 7 5085 14766 4 5 4 4 1 3 3 2 2
6

دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

20 6 5216 18442 4 5 4 4 1 3 3 2 3
20

دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز

15 6 4913 16198 3 4 3 3 1 2 2 1 2
1

دانشگاه زنجان

20 5 4975 17917 4 4 5 3 1 2 4 2 3
1

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 6 5179 4 4 4 4 1 3 3 2 2
3

دانشگاه گيلان - رشت

20 5 4690 4 4 4 3 1 3 2 2 2
9

دانشگاه تبريز

شبانه
18 10 4656 19082 31541 4 4 4 4 1 3 2 2 2
8

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

15 7 4393 3 3 3 3 1 1 2 1 2
4

دانشگاه اروميه

20 6 4797 3 3 4 3 1 3 2 2 2
4

دانشگاه فسا

20 6 4975 18124 4 4 4 4 1 2 2 1 2
7

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

15 9 4742 41376 4 4 4 2 1 1 2 1 2
2

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

20 9 4995 30757 3 4 4 3 1 2 2 2 2
3

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

20 5 4773 28832 4 5 5 2 1 2 3 1 2
0

دانشگاه سمنان

20 7 4437 3 5 4 3 1 2 2 1 3
1

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز نجف آباد

15 3 4625 3 4 2 2 1 1 2 1 1
1

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

20 8 5024 33400 3 4 4 4 1 2 3 1 2
1

دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل بهار)

20 7 4802 36441 29396 3 4 3 3 1 2 2 1 2
3

دانشگاه جهرم

20 6 4578 4 4 4 1 1 2 3 2 2
3

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

20 4 4931 31562 4 5 4 3 1 3 2 2 2
6

دانشگاه ايلام

20 5 4692 34483 4 3 4 2 1 2 2 1 1
3

دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه

15 3 4218 3 3 4 4 1 1 4 1 1
0

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز

20 3 4670 4 3 3 2 1 2 2 1 2
1

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
0 5 4660 31159 4 4 4 3 1 1 3 1 2
4

دانشگاه كردستان - سنندج

20 6 4796 44005 4 4 5 3 1 2 2 1 2
0

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
10 6 4789 41849 4 5 4 2 1 2 2 2 2
2

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

شبانه
10 4 4583 39441 4 3 4 2 1 1 2 1 2
0

دانشگاه سينا-همدان(دانشکده کشاورزي ومنابع طبيعي تويسرکان)

18 6 4386 51319 3 3 3 2 1 1 1 1 1
2

دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر)

20 5 4755 51924 4 3 3 2 1 2 2 1 2
2

دانشگاه پيام نور چهارمحال و بختياري - مرکز شهركرد

15 7 4338 79509 3 3 4 3 1 2 3 2 2
1

دانشگاه پيام نور همدان - مرکز همدان

15 6 4522 53924 3 3 4 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر)

18 5 4368 86130 4 2 3 3 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان

15 5 4336 2 1 2 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور اردبيل - مرکز اردبيل

15 3 4523 61644 3 2 3 1 1 2 1 1 1
1

دانشگاه جيرفت

18 5 4369 3 2 3 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه پيام نور لرستان - مرکز خرم آباد

15 6 4801 68831 4 2 4 2 1 1 1 1 2
0

دانشگاه كردستان - سنندج

14 4 4525 3 3 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه جيرفت

18 4 4294 3 1 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

15 4 4248 72985 2 2 2 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

15 3 4266 3 3 3 3 1 1 2 1 1
0

دانشگاه پيام نور گيلان - مرکز رشت

15 5 4432 84720 2 3 2 2 1 2 1 1 1
1

دانشگاه زابل - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
18 3 4490 2 2 1 2 1 1 1 1 1
2

دانشگاه صنعتي اصفهان

20 3 5 6 5 3 2 2 4 2 2
11