برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
15 3 4628 3 4 3 6 1 2 2 1 2
2

دانشگاه صنعتي اصفهان

20 4 4771 3 3 3 2 1 2 2 1 1
3

دانشگاه شيراز

20 6 4816 3 3 3 1 1 1 2 1 1
1

دانشگاه يزد

20 6 4598 36077 3 4 5 1 1 1 2 1 1
1

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 4 4796 3 4 4 2 1 2 2 1 2
2

دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل صومعه سرا)

18 4 4513 58943 3 3 4 3 1 1 1 1 1
0

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

18 5 4503 70666 2 2 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه بيرجند

18 3 4194 2 2 3 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه جيرفت

18 4 4053 2 1 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي مهدي شهر)

18 5 4392 78247 3 2 1 1 1 1 2 1 1
0

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

18 5 4247 64485 2 2 2 3 1 1 1 1 1
1

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

9 3 4324 103166 3 2 2 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه كردستان - سنندج

18 6 4129 150514 2 2 2 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه ملاير

18 5 4223 2 1 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور گيلان - مرکز رشت

15 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه كردستان - سنندج

18 3 4 1 4 2 1 1 3 1 1
0

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

11 3 2 2 3 1 1 1 2 1 1
0

دانشگاه لرستان - خرم آباد

18 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1
1