برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 3 4796 37370 3 4 4 2 1 2 3 2 3
6

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

18 3 4199 3 3 3 2 1 1 2 1 1
1

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

18 4 4630 57406 3 3 3 2 1 1 2 1 1
4

دانشگاه صنعتي اصفهان

20 4 4696 4 3 3 1 1 1 2 1 1
10

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

18 3 4265 67198 3 3 2 2 1 1 1 1 1
5

دانشگاه گنبد

18 4 4429 72497 3 2 3 2 1 1 2 1 1
1

دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل صومعه سرا)

18 4 4411 3 1 3 3 1 1 1 1 1
5

دانشگاه لرستان - خرم آباد

18 3 4149 2 2 2 1 1 1 2 1 1
0

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

9 4 4765 161044 3 2 1 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

9 3 4055 1 1 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

20 3 4 4 2 2 1 2 3 2 2
5

دانشگاه كردستان - سنندج

18 3 3 2 4 2 1 1 2 1 1
0

دانشگاه پيام نور گيلان - مرکز رشت

15 4 3 4 1 3 1 1 2 1 1
0