برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه شيراز

18 3 4310 3 2 3 1 1 1 1 1 1
9

دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر)

18 5 4285 145473 2 1 1 1 1 1 1 1 1
5

دانشگاه شهرکرد

18 4 4402 2 1 2 1 1 1 1 1 1
6

دانشگاه گيلان - رشت

18 3 4256 2 2 3 3 1 1 1 1 1
3

دانشگاه جهرم

18 3 4130 3 2 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه گيلان - رشت

18 3 4212 3 3 2 1 1 1 1 1 1
5

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

9 3 4132 2 1 1 3 1 1 1 1 1
1

دانشگاه جيرفت

18 3 4045 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت)

18 3 3 5 3 2 1 1 2 1 1
2

دانشگاه رازي کرمانشاه

18 3 2 1 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

14 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه زنجان

18 3 2 1 2 2 1 2 1 1 1
0