برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

25 5 4581 3 2 2 2 1 2 2 1 1
12

دانشگاه صنعتي اصفهان

25 3 4572 3 3 3 2 1 3 2 1 1
2

دانشگاه تبريز

شبانه
10 4 4511 35891 2 2 2 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

25 3 4486 53083 3 2 3 3 1 1 1 1 1
3

دانشگاه فردوسي - مشهد

25 5 4445 30635 2 3 3 2 1 1 2 1 1
6

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

25 5 4297 86677 2 1 1 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه اراک

25 3 4241 92796 2 2 1 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز

25 3 4209 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه بيرجند

25 5 4165 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه اروميه

25 3 4144 83376 2 1 3 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
15 3 4124 2 1 1 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه جيرفت

25 4 4116 123587 1 1 2 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه كردستان - سنندج

25 5 4093 143338 2 1 1 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

25 3 4089 115888 3 1 1 -1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

25 3 4081 2 2 2 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه جهرم

25 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1
3