برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت)

25 9 4687 17063 46419 4 2 3 2 1 2 2 1 1
21

دانشگاه اروميه

25 4 4672 60057 2 1 2 1 1 2 1 1 1
5

دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

25 9 4664 61292 2 3 2 2 1 2 2 1 2
15

دانشگاه گيلان - رشت

25 4 4611 51393 4 2 2 4 1 1 1 1 1
8

دانشگاه فردوسي - مشهد

25 5 4567 3 2 3 2 1 1 1 1 1
5

دانشگاه شيراز

25 6 4509 52988 3 1 3 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه صنعتي اصفهان

25 4 4508 4 4 3 3 1 2 1 1 1
1

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

25 7 4443 56543 72486 2 2 3 1 1 1 1 1 1
6

دانشگاه سمنان

25 3 4380 36711 2 2 2 2 1 3 2 1 1
1

دانشگاه سمنان

شبانه
25 4 4349 169354 1 1 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

شبانه
10 3 4331 4 3 3 2 1 1 2 1 1
2

دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر)

25 3 4329 2 2 3 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه بيرجند

25 5 4328 80082 2 2 2 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

25 5 4301 2 1 2 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

20 3 4269 2 1 3 1 1 1 2 1 1
2

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

20 3 4255 103266 2 1 3 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
15 4 4248 101022 2 1 3 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه تبريز

25 3 4215 43257 1 2 1 1 1 2 1 1 1
4

دانشگاه رازي کرمانشاه

25 3 4202 1 1 2 1 1 1 1 1 1
11

دانشگاه شهرکرد

25 3 4167 2 1 2 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

25 3 4163 2 1 1 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
25 3 4019 1 1 -1 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

25 3 3990 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه كردستان - سنندج

25 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1
3