برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تبريز

20 6 4970 12198 3 4 4 3 1 2 4 2 2
44

دانشگاه صنعتي اصفهان

20 9 5072 16147 4 4 4 3 1 3 3 2 2
26

دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

20 5 4911 4 5 3 3 1 3 3 3 3
30

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
15 5 4566 4 4 5 2 1 2 3 1 1
19

دانشگاه مراغه

20 4 4751 4 3 4 2 1 2 2 2 3
6

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 8 4569 12291 4 5 5 2 1 2 3 2 2
16

دانشگاه تبريز

شبانه
20 6 4833 22341 4 4 4 2 1 2 2 2 1
12

دانشگاه اروميه

20 3 4440 30981 3 2 3 2 1 2 2 1 2
9

دانشگاه رازي کرمانشاه

20 5 4956 4 3 4 3 1 1 3 1 2
11

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

20 5 4723 39948 4 4 4 5 1 1 4 1 2
10

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

20 4 4587 37862 4 4 4 3 1 2 2 1 2
11

دانشگاه بيرجند

20 12 4676 43974 37865 21516 4 3 4 2 1 2 2 1 1
3

دانشگاه رازي کرمانشاه

شبانه
20 3 4389 4 4 5 2 1 2 3 1 1
5

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

20 8 4725 41080 4 4 4 2 1 1 2 1 2
9

دانشگاه شهرکرد

20 6 4637 43509 3 3 4 2 1 2 2 1 1
10

دانشگاه زنجان

20 7 4746 45846 3 3 3 2 1 2 2 1 2
6

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

15 6 4549 73233 2 2 3 1 1 1 1 1 1
4

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

شبانه
10 4 4261 42607 3 3 3 4 1 1 2 1 1
11

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
0 5 4914 45846 3 3 4 3 1 2 2 1 2
14

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

20 6 4523 50068 3 3 3 2 1 2 3 1 1
7

دانشگاه كردستان - سنندج

20 5 4555 3 2 3 1 1 1 2 1 2
6

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب)

20 5 4380 68729 3 2 3 1 1 1 2 1 1
3

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

20 4 4381 3 3 3 1 1 1 2 1 1
2

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

20 6 4406 54566 2 2 3 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه زابل

20 3 4287 3 3 2 2 1 1 1 1 1
4

دانشگاه جيرفت

20 6 4341 73946 3 3 3 1 1 1 2 1 1
6

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

20 5 4368 79814 3 3 2 2 1 1 1 1 1
4

دانشگاه كردستان - سنندج

15 6 4272 80921 3 2 3 2 1 1 2 1 1
3

دانشگاه جيرفت

20 7 4358 79949 2 2 2 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه صنعتي شاهرود

20 3 3 4 5 3 1 2 4 1 1
6

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

20 4 3 4 4 2 1 2 2 1 1
6

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز

20 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1
11

دانشگاه گيلان - رشت

20 3 4 4 5 6 1 2 3 2 1
11

دانشگاه شيراز

20 4 3 3 5 2 1 1 3 1 2
15