برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 5 4758 14827 4 4 3 2 1 2 4 2 3
18

دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

20 6 5059 22473 4 5 4 3 1 2 3 3 2
15

دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت)

20 4 4986 3 6 3 4 1 4 2 1 2
3

دانشگاه شيراز

18 5 4956 2 3 3 2 1 1 2 1 1
6

دانشگاه صنعتي اصفهان

20 5 5023 4 4 4 2 1 2 3 2 2
15

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

18 4 4941 4 2 3 2 1 1 2 1 1
4

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

18 3 4286 2 4 3 4 1 2 2 1 1
1

دانشگاه شهيد چمران اهواز

18 3 4416 3 3 2 1 1 1 1 1 1
13

دانشگاه جهرم

18 5 4489 3 1 3 2 1 1 1 1 1
1

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب)

14 5 4475 2 2 3 2 1 1 1 1 1
5

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

18 5 4455 68278 4 3 2 1 1 2 2 1 2
3

دانشگاه مراغه

9 5 4267 2 2 3 2 1 1 1 1 1
1

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

18 6 4326 57932 3 2 3 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

14 6 4474 61530 2 2 3 3 1 1 2 1 1
2

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

18 5 4401 71254 3 2 3 2 1 1 1 1 1
3

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز

18 3 4308 72449 3 2 2 4 1 1 1 1 1
5

دانشگاه گنبد

18 3 4003 2 2 2 1 1 1 1 1 1
7

دانشگاه ملاير

18 4 4124 140563 1 1 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه جيرفت

18 4 4251 133130 2 1 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

18 3 4191 2 1 1 2 1 1 1 1 1
1

دانشگاه تربت حيدريه

18 3 4210 2 2 1 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه گيلان - رشت

18 3 3 3 3 5 1 1 1 1 1
0

دانشگاه شهرکرد

18 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه تبريز

18 3 3 4 4 2 1 1 2 1 1
3

دانشگاه رازي کرمانشاه

18 3 2 4 3 2 1 1 1 1 1
5