برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي اصفهان

20 3 4474 3 3 4 2 1 1 2 1 2
6

دانشگاه يزد

18 4 4529 3 2 4 1 1 1 2 1 1
2

دانشگاه شهرکرد

18 4 4594 70666 3 3 3 2 1 1 2 1 1
0

دانشگاه رازي کرمانشاه

18 4 4562 3 3 4 2 1 1 2 1 1
0

دانشگاه شيراز

18 3 4203 2 1 2 2 1 1 1 1 1
7

دانشگاه كردستان - سنندج

18 3 4114 2 2 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه جيرفت

18 3 4593 83419 3 2 3 1 1 1 2 1 1
1

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

18 4 4207 106928 2 2 3 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز

18 3 4171 2 2 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

18 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1
3