برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

21 12 5866 3601 5 7 5 6 1 4 5 4 5
234

دانشگاه تهران

18 8 5788 6 7 5 6 1 5 4 4 5
82

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

24 11 5938 4545 12063 5515 5 6 4 6 1 4 4 4 4
69

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

30 9 5129 8212 5 6 5 4 1 3 4 3 3
34

دانشگاه تبريز

24 10 5692 10607 4 5 5 4 1 4 3 3 3
54

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
10 5 5200 11519 4 5 4 4 1 4 4 2 4
26

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 11 5330 9910 22791 4 5 4 4 1 3 4 2 3
30

دانشگاه شيراز

32 19 5215 12111 19890 11294 4 5 4 5 1 3 4 2 3
66

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

32 6 5386 5 4 5 3 1 3 3 3 4
32

دانشگاه اصفهان

32 13 5074 12260 29466 4 4 4 4 1 2 4 2 3
33

دانشگاه صنعتي اصفهان

24 9 5100 23412 4 4 4 4 1 3 3 3 3
33

دانشگاه كاشان

19 6 4842 3 5 4 3 1 3 3 2 2
16

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

32 3 5051 5 4 5 3 1 3 3 3 2
8

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

32 8 4807 26749 3 3 4 3 1 2 3 2 2
6

دانشگاه مازندران - بابلسر

24 12 4996 26716 4 5 4 3 1 2 3 2 2
24

دانشگاه يزد

36 13 4959 18269 37187 4 4 4 3 1 2 3 1 2
9

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

24 10 5032 36656 3 3 4 3 1 2 2 1 2
13

دانشگاه گيلان - رشت

44 14 4957 30548 27297 4 4 4 4 1 2 3 2 2
21

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

32 6 4702 25711 2 2 3 3 1 1 2 1 2
8

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

24 8 4718 21762 37372 4 4 4 2 1 2 2 1 2
16

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

36 12 4908 32552 4 4 4 3 1 3 3 2 2
14

دانشگاه اراک

48 7 5210 38080 3 3 3 3 1 1 2 1 2
11

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

40 14 4794 17237 41203 32821 3 4 4 3 1 2 3 1 3
9

دانشگاه كاشان

شبانه
9 4 4648 32529 3 5 3 3 1 3 2 2 3
4

دانشگاه شهيد چمران اهواز

28 9 4857 36007 3 4 4 2 1 2 3 1 2
15

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
24 11 4677 17896 38879 3 5 3 4 1 2 2 2 2
7

دانشگاه زنجان

شبانه
8 4 4906 26415 4 2 4 4 1 1 3 1 3
4

دانشگاه زنجان

36 8 4585 40674 2 3 3 2 1 2 2 1 2
10

دانشگاه اروميه

44 4 4746 3 4 3 1 1 3 1 1 1
15

دانشگاه رازي کرمانشاه

40 16 4774 42684 44316 4 3 4 3 1 1 2 1 2
10

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين

32 4 4472 40606 4 3 4 1 1 1 2 1 1
6

دانشگاه صنعتي شاهرود

48 8 4726 55543 3 3 3 2 1 1 2 1 1
7

دانشگاه مراغه

32 5 4485 3 3 2 3 1 1 2 1 1
14

دانشگاه ياسوج

60 8 4438 68161 2 2 2 1 1 1 1 1 1
5

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

10 3 4220 3 3 3 2 1 1 1 1 2
10

دانشگاه بيرجند

36 12 4529 62116 47826 3 3 3 2 1 1 1 1 1
16

دانشگاه مراغه

8 3 4528 2 3 5 2 1 1 1 1 1
3

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

64 8 4651 56550 3 4 3 2 1 2 1 1 2
6

مرکز آموزش عالي استهبان

32 6 4401 53698 3 2 2 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه جيرفت

24 5 4305 45423 4 2 3 3 1 1 2 1 1
1

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

24 7 4727 61281 3 3 3 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه كردستان - سنندج

36 8 4293 79731 3 2 2 2 1 1 2 1 1
11

دانشگاه دامغان

64 10 4524 98115 3 3 2 3 1 2 1 1 1
6

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

38 5 4308 76170 2 2 3 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

32 4 4567 77121 3 3 5 2 1 1 2 1 1
0

دانشگاه جيرفت

24 6 4300 64335 117577 3 3 4 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه زابل

32 4 4217 2 1 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

32 10 4262 106230 2 2 2 2 1 1 1 1 1
6

دانشگاه تبريز

شبانه
14 4 3 4 4 4 1 2 4 2 3
5

دانشگاه لرستان - خرم آباد

20 3 4 2 3 2 1 1 1 1 2
14