برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

21 9 6164 2548 4829 5 8 6 5 1 5 5 5 5
58

دانشگاه تهران

18 9 5705 3687 5 6 5 7 1 4 5 3 4
20

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

24 5 6162 5 6 6 4 1 4 5 3 4
20

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

32 3 5100 7347 5 7 4 6 1 5 3 2 5
12

دانشگاه تبريز

24 11 5471 8826 4 5 5 4 1 3 4 3 4
9

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 6 5290 9329 4 8 4 4 1 4 4 3 3
6

دانشگاه صنعتي اصفهان

24 10 5255 10245 16348 4 6 4 4 1 4 4 3 3
6

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران

32 10 5329 5249 13924 5 6 4 5 1 3 4 3 3
6

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

40 18 5092 12003 28687 18389 3 5 4 3 1 2 3 2 2
2

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

شبانه
48 3 5058 5 8 4 4 1 4 5 3 3
1

دانشگاه پيام نور تهران - تهران شرق

32 4 4805 3 5 4 4 1 2 2 2 3
0

دانشگاه كاشان

19 11 5225 14109 19587 5 5 5 3 1 2 4 2 3
1

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

32 11 4630 15094 4 4 4 4 1 2 3 2 2
2

دانشگاه تبريز

شبانه
16 10 5283 9134 4 5 4 4 1 3 3 2 3
0

دانشگاه مازندران - بابلسر

24 11 4997 20065 19170 4 4 5 3 1 3 4 2 3
4

دانشگاه يزد

36 17 5048 13547 26218 26540 4 4 4 3 1 2 3 2 2
3

دانشگاه گيلان - رشت

40 14 5189 22879 4 5 4 3 1 3 3 2 3
14

دانشگاه قم

64 12 5065 17004 24163 4 4 3 3 1 2 2 2 2
3

دانشگاه اصفهان

28 9 5147 21343 4 5 5 4 1 3 3 3 2
1

دانشگاه سمنان

40 5 5025 4 5 4 3 1 3 3 2 2
1

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

36 9 4761 27050 4 4 4 3 1 2 3 1 3
4

دانشگاه كاشان

شبانه
9 6 5142 24681 3 4 4 2 1 3 3 3 2
2

دانشگاه اراک

48 13 4925 31959 4 4 4 4 1 3 2 2 2
1

دانشگاه بيرجند

36 10 4839 42713 3 4 4 2 1 2 2 1 1
0

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

24 14 4851 33341 3 4 4 3 1 2 3 2 3
3

دانشگاه اروميه

44 6 4823 29295 4 4 3 2 1 2 3 2 2
3

دانشگاه زنجان

36 10 4981 33836 3 4 3 3 1 2 2 1 2
3

دانشگاه شهيد چمران اهواز

28 8 4765 32388 4 5 4 3 1 2 3 1 3
3

دانشگاه رازي کرمانشاه

40 10 5033 32615 4 4 4 3 1 2 4 1 3
2

دانشگاه رازي کرمانشاه

شبانه
8 4 5141 30612 4 4 4 3 1 3 3 1 3
1

دانشگاه صنعتي اروميه

32 6 4797 4 3 3 3 1 2 2 1 2
1

دانشگاه گلستان - گرگان

28 8 4892 33854 3 4 3 3 1 2 2 2 2
4

دانشگاه مراغه

32 11 5009 18330 35103 3 3 4 2 1 1 3 1 2
0

دانشگاه دامغان

شبانه
8 4 4410 3 5 3 2 1 2 2 1 2
0

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
24 10 5210 38879 4 3 2 4 1 2 2 2 2
1

دانشگاه كردستان - سنندج

36 13 4833 40867 33212 4 3 4 2 1 2 3 1 2
4

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

38 5 4439 3 3 3 2 1 2 2 1 2
0

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

شبانه
10 3 4825 33786 4 4 4 2 1 1 3 1 3
0

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

32 9 4551 22612 34573 4 4 5 2 1 2 2 2 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين

32 3 4318 3 3 2 2 1 2 2 1 1
0

دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان

40 5 4438 3 3 4 2 1 1 2 1 1
2

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

32 4 4485 4 3 4 1 1 1 2 1 2
1

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

40 14 4820 37484 3 3 3 2 1 2 3 2 2
5

دانشگاه بيرجند

8 3 4486 2 5 2 2 1 2 2 1 2
0

دانشگاه لرستان - خرم آباد

20 10 4912 36961 3 4 4 3 1 2 3 1 2
0

دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول

32 6 4725 42378 3 5 4 2 1 2 3 1 2
4

دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران)

36 10 4585 43360 4 4 3 2 1 2 2 1 2
0

دانشگاه دامغان

64 12 4765 21892 49387 3 4 4 2 1 2 2 1 2
1

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

32 11 4407 41598 3 3 4 1 1 1 2 1 1
1

دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج

32 6 4734 3 4 4 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان

28 6 4395 41136 3 3 3 2 1 2 3 1 1
3

دانشگاه ملاير

56 17 4774 45807 26113 3 3 4 2 1 1 2 1 2
1

دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان

شبانه
8 6 4667 44648 4 5 3 2 1 2 3 1 2
0

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

28 4 4672 3 3 3 2 1 1 3 1 1
2

دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز

32 7 4318 2 3 2 2 1 1 2 1 2
0

دانشگاه جيرفت

24 8 4552 49828 46689 4 3 4 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

24 7 4428 54558 42672 3 4 3 2 1 1 2 1 1
3

دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران)

64 9 4420 74677 4 2 4 1 1 1 2 1 1
2

دانشگاه سمنان

شبانه
40 11 4423 68593 3 3 3 2 1 2 2 1 1
3

دانشگاه پيام نور تهران - واحد رباط كريم

32 4 4629 3 2 3 3 1 1 1 1 2
0

دانشگاه ملاير

16 4 4284 57073 2 2 2 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه جيرفت

24 5 4504 59963 4 2 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

32 10 4410 66645 3 3 3 2 1 2 2 1 2
0

مجتمع آموزش عالي گناباد

48 6 4323 2 1 3 1 1 1 2 1 1
0

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

16 4 4331 95481 2 2 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه زابل

16 3 4243 3 2 3 1 1 1 1 1 1
0

مجتمع آموزش عالي گناباد

24 5 4337 2 2 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه لرستان - خرم آباد

شبانه
12 3 3 2 3 1 1 2 1 1 2
0

دانشگاه زابل

32 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
10 3 4 6 4 5 1 2 4 2 4
0

دانشگاه گلستان - گرگان

شبانه
8 3 2 2 4 3 1 1 2 1 1
0

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

32 3 3 5 3 2 1 1 3 1 1
0