برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

25 5 4789 3 3 3 5 3 1 2 1 1
40

دانشگاه شيراز

35 6 4866 18085 4 5 4 3 2 1 2 1 2
16

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

40 4 4548 3 4 5 3 1 2 2 1 1
9

دانشگاه اصفهان

50 10 4697 15398 34821 4 4 4 2 1 2 2 1 2
8

دانشگاه اروميه

50 5 4343 1 2 3 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه لرستان - خرم آباد

23 3 4493 3 2 4 2 1 1 2 1 1
3

دانشگاه بيرجند

36 3 4377 3 2 4 1 1 1 2 1 1
1

دانشگاه يزد

36 9 4419 71407 3 3 3 1 1 1 2 1 1
3

دانشگاه صنعتي شاهرود

45 6 4459 63727 3 2 3 1 1 1 2 1 1
2

دانشگاه شهيد چمران اهواز

36 9 4436 88627 54113 2 4 2 2 1 1 1 1 1
3

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

27 7 4296 85683 3 2 2 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

41 3 4062 2 1 2 2 1 1 1 1 1
3

دانشگاه كردستان - سنندج

41 6 4304 2 2 3 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه شهيد چمران اهواز

36 4 4179 88089 3 3 2 3 1 1 1 1 1
2

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

54 11 4275 91022 115797 3 2 3 1 1 1 1 1 1
5

دانشگاه بيرجند

9 3 4155 2 1 1 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه لرستان - خرم آباد

14 4 4151 2 1 2 1 1 1 1 1 1
1

مجتمع آموزش عالي گناباد

54 3 4053 129751 1 1 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه تهران

30 4 3 4 3 2 1 1 2 2 1
15

دانشگاه تبريز

36 5 2 3 2 3 1 1 1 1 1
6

دانشگاه فردوسي - مشهد

30 3 3 4 5 3 3 1 3 1 1
6