برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

12 6 5837 4 5 6 4 1 5 5 4 3
27

دانشگاه علوم پزشکي ايران

14 5 5746 5 4 4 4 1 4 4 3 5
31

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

15 7 5665 6 4 4 6 1 4 4 3 3
20

دانشگاه علوم پزشکي همدان

12 3 5593 6 3 5 2 1 4 5 2 3
15

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي)

25 11 5560 7882 5475 5 4 4 3 1 5 4 3 4
14

موسسه آموزش عالي علمي کاربردي هلال ايران

15 7 5240 9319 5 4 4 4 1 5 4 4 3
8

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
3 3 6 5 5 5 1 5 5 3 4
14