برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي ايران

14 9 6212 5742 5 7 6 5 1 5 6 5 5
30

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي)

21 11 5811 7728 4119 5 7 6 5 1 4 5 4 4
22

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

20 10 5636 8814 5 7 6 5 1 4 6 4 4
25

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

12 6 5537 8466 4 6 5 5 1 4 5 4 4
37