برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي)

25 14 5891 3265 5442 3351 5 7 6 4 1 4 6 5 4
68

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

17 13 6108 6146 3492 6 7 6 6 1 5 6 5 5
51

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

20 13 6068 4125 5 6 6 4 1 5 5 4 4
31

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

18 10 6171 4499 2796 6 7 6 4 1 4 6 5 5
31

دانشگاه علوم پزشکي ايران

15 7 5952 4715 6 8 6 5 1 5 6 4 5
29

دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 4 5862 5 6 5 6 1 4 6 4 4
11

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

15 14 6016 6441 3660 5 6 5 5 1 5 6 5 5
17

دانشگاه علوم پزشکي اراک

15 8 6057 6783 5 8 6 5 1 5 6 4 4
18

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

20 9 5920 8901 4803 5 7 5 5 1 4 5 4 4
20

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

20 14 5854 7579 4070 6 7 6 5 1 4 5 4 4
11

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

15 9 5922 6944 3633 5 8 6 3 1 4 6 4 4
14

دانشگاه علوم پزشکي همدان

20 11 6016 8309 4345 5 7 6 6 1 4 6 4 4
32