برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه - بهداشت مواد غذايي
15 5 5095 4 4 5 2 1 3 3 1 2
11

دانشگاه فردوسي - مشهد

- بهداشت مواد غذايي
30 7 5093 5 3 5 3 1 1 4 2 2
9

دانشگاه ايلام

- بهداشت مواد غذايي
30 4 4848 4 3 4 2 1 1 3 1 3
7

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

- بهداشت مواد غذايي
30 9 4744 37121 4 4 5 1 1 2 3 1 2
4

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

- بهداشت مواد غذايي
35 15 4787 45963 22337 4 3 4 2 1 2 3 1 2
7

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

شبانه - بهداشت مواد غذايي
15 6 4765 4 3 4 3 1 1 3 1 2
4