برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

20 5 5237 23397 4 5 5 4 1 3 3 3 2
35

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

18 5 4700 44648 3 4 3 3 1 2 3 3 2
15

دانشگاه صنعتي اصفهان

20 5 4352 3 3 2 1 1 2 3 1 1
17

دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت)

20 3 4812 48121 3 3 4 2 1 2 1 2 2
10

دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام

18 3 4474 2 2 2 1 1 1 2 1 1
4

دانشگاه سمنان

18 4 4549 2 2 2 2 1 1 1 1 1
1

دانشگاه گنبد

18 5 4367 2 2 3 1 1 1 2 1 2
1

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

18 5 4727 55408 2 3 2 3 1 1 2 1 2
7

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

18 4 4420 60436 3 3 3 2 1 1 2 1 1
2

دانشگاه شهرکرد

18 3 4111 2 3 3 1 1 1 2 1 1
6

دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه

15 6 4541 72899 3 1 2 1 1 1 2 1 2
3

دانشگاه سمنان

18 3 4246 70801 4 2 4 1 1 1 1 1 1
4

دانشگاه لرستان - خرم آباد

18 3 4284 2 2 2 1 1 1 2 1 1
0

دانشگاه شيراز

18 3 4140 2 2 3 1 1 1 1 1 1
7

دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر)

18 3 3986 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

18 4 4741 58732 2 2 4 2 1 1 2 1 1
1

دانشگاه جيرفت

18 4 4183 124017 2 2 2 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

9 3 4384 115801 3 3 3 2 1 1 2 1 1
6

دانشگاه جيرفت

18 4 4269 1 1 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه رازي کرمانشاه

18 3 4040 3 1 1 1 1 1 1 1 1
15

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

18 3 4110 1 2 1 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه بيرجند

18 3 2 3 4 1 1 1 1 1 1
4

دانشگاه فردوسي - مشهد

15 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2
24

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

18 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1
3