برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تبريز

شبانه
7 3 4523 3 5 4 4 1 1 3 1 1
3

دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر)

15 3 3 4 4 2 1 1 2 1 2
2

دانشگاه شهيد چمران اهواز

12 3 2 3 4 3 1 1 1 1 1
4

دانشگاه تبريز

11 3 4 4 4 3 1 1 3 1 2
1

دانشگاه قم

18 3 3 2 3 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

12 3 4 3 4 2 1 1 2 1 1
1