برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تبريز

11 4 4768 29047 2 2 2 1 1 2 1 2 1
2

دانشگاه تهران

9 4 4672 4 3 3 4 1 3 2 2 2
5

دانشگاه شهيد چمران اهواز

12 4 4625 3 2 5 2 1 1 2 1 1
3

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

14 3 4564 3 1 3 1 1 1 2 1 1
1

دانشگاه تبريز

شبانه
7 4 4535 3 2 3 2 1 2 1 1 2
2

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

8 4 4514 3 3 2 1 1 2 1 1 2
3

دانشگاه قم

30 5 4437 56638 3 1 3 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه شيراز

10 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2
2