برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

27 3 4470 3 2 3 3 1 1 2 2 1
1

دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

20 4 4 3 3 3 1 1 2 1 1
9

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

18 3 2 2 3 1 1 1 2 1 1
2