برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي تهران

20 11 5584 6631 9660 10610 4 6 5 6 1 4 5 3 4
14

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

20 5 5318 7958 4 6 5 5 1 5 4 3 4
4

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

20 9 5238 15724 4 5 6 3 1 2 4 2 3
12

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

18 7 4907 13245 4 5 5 3 1 3 4 2 3
11

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

20 13 4894 14099 23478 17977 4 5 5 2 1 2 4 2 3
4

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل)

25 10 5015 22391 13580 4 4 5 3 1 3 4 2 3
4

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

20 8 4930 28085 5 4 4 4 1 2 3 1 2
1

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

20 7 4962 17437 4 3 4 2 1 3 3 2 2
5

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

20 10 5133 18919 5 5 5 3 1 3 3 2 3
12

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

20 8 4953 26293 3 4 5 3 1 2 3 1 3
15

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

25 6 5164 4 5 4 5 1 3 2 2 3
8

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

20 5 5440 21836 5 5 4 3 1 3 3 2 3
5

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

20 8 5060 21836 4 5 5 3 1 2 4 2 3
1

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه)

20 8 4954 26564 17024 4 4 5 3 1 3 3 2 2
0

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

25 8 4968 4 4 5 3 1 2 4 1 2
11

دانشكده علوم پزشكي آبادان

20 3 4792 21358 4 5 5 1 1 3 3 1 3
3

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

20 13 5076 28252 14097 5 3 5 3 1 2 4 2 2
6

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

15 4 4770 21691 3 3 5 2 1 3 3 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي همدان

20 7 5122 28812 3 5 4 3 1 4 3 2 2
5

دانشكده علوم پزشكي ساوه

20 5 4983 3 5 4 3 1 2 4 2 3
5

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

25 8 4941 28945 5 5 5 3 1 2 4 1 3
5

دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد

35 18 4929 17286 36128 30717 4 3 4 3 1 2 3 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي زابل

22 6 4569 32217 5 3 4 2 1 2 3 2 2
6

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس)

25 4 4974 4 3 4 3 1 3 3 1 3
1

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
7 3 2 3 3 5 1 2 2 2 2
2