برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

20 6 5386 8697 5 4 3 4 1 3 3 2 3
27

دانشگاه علوم پزشکي تهران

20 9 5267 14574 10606 5 3 4 3 1 4 4 2 3
21

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

20 7 5221 21622 4 4 4 3 1 2 3 2 2
10

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

15 7 5182 3 3 3 2 1 3 2 2 2
10

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

20 10 5065 17325 12168 4 3 3 2 1 3 2 2 2
7

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

20 9 5033 19496 3 3 4 2 1 3 3 1 2
13

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

18 7 4996 14327 4 3 4 2 1 3 3 1 2
8

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

20 13 4984 18731 13791 4 3 4 2 1 3 2 1 2
16

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

20 10 4971 19951 16609 4 4 3 2 1 3 2 1 2
11

دانشگاه علوم پزشکي همدان

20 10 4953 23837 4 3 3 2 1 3 3 1 2
16

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

25 14 4944 22681 13669 4 3 3 2 1 2 2 2 2
4

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

10 6 4922 19112 4 4 5 2 1 1 3 1 2
7

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

15 10 4915 23434 20131 3 3 4 1 1 3 3 1 2
7

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه)

20 7 4855 26434 17029 4 3 3 2 1 2 2 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 4 4849 2 3 3 2 1 2 2 1 1
8

دانشكده علوم پزشكي ساوه

15 5 4831 3 2 3 1 1 3 1 2 2
9

دانشگاه علوم پزشکي زابل

20 7 4787 20004 4 2 5 1 1 2 2 1 1
4

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس)

20 8 4784 26987 4 3 4 1 1 3 1 1 2
4

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

21 11 4778 22492 18684 4 2 4 1 1 3 2 2 2
5

دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد

35 18 4771 14738 37906 29697 4 2 4 2 1 2 2 1 2
4

دانشكده علوم پزشكي آبادان

20 4 4770 20338 4 3 4 1 1 3 1 1 1
3

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

15 4 4755 4 2 4 1 1 2 2 2 1
10

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل)

25 9 4636 23687 5 3 3 2 1 3 2 1 2
8

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

25 5 4602 3 1 4 1 1 1 2 1 2
12

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

25 9 4577 21340 4 2 3 1 1 2 2 1 2
10

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

5 3 4 3 2 1 1 2 1 1 1
15
انواع و شرایط تعریف از منطق دهم انسانی
دهم علوم انسانى     دبیر : محمود فخوری