برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
6 5 5714 3454 6 7 6 6 1 3 6 4 5
171

دانشگاه تبريز

7 3 5972 3721 7 7 6 9 1 5 4 4 4
127

دانشگاه تهران

9 4 6241 3800 6 8 6 6 1 6 6 5 5
399

دانشگاه شيراز

9 4 5897 3827 7 8 7 8 1 4 5 3 4
161

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

20 15 6085 2548 4787 6 7 6 6 1 4 6 4 5
271

دانشگاه تبريز

شبانه
5 3 5196 4187 6 8 6 5 1 4 5 3 4
40

دانشگاه فردوسي - مشهد

12 5 5914 6 7 5 6 1 4 5 3 5
75

دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز

15 5 4927 5 5 4 4 1 3 4 3 3
36

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

15 10 5382 6226 8964 4 5 4 4 1 4 3 4 3
17

دانشگاه اصفهان

15 9 5664 3354 6870 8082 5 7 5 6 1 4 5 5 4
98

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

18 11 5969 3979 8504 5 7 6 6 1 4 6 3 4
43

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

12 7 5547 7767 5 7 5 6 1 3 4 3 3
12

دانشگاه گيلان - رشت

11 5 5804 4 6 5 7 1 4 5 4 3
56

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

12 4 5340 4 5 5 3 1 3 6 3 2
26

دانشگاه مازندران - بابلسر

9 6 5649 5 7 5 6 1 4 4 4 4
46

دانشگاه اروميه

14 4 5538 5 5 4 5 1 3 4 3 3
31

دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر)

8 3 5591 5 6 6 4 1 4 4 3 4
12

دانشگاه اراک

14 6 5318 9950 5 6 5 4 1 4 4 2 3
16

دانشگاه شهيد چمران اهواز

12 4 5529 6 7 5 5 1 3 5 2 3
32

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

18 7 5427 6655 17256 5 6 5 5 1 4 5 4 3
15

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

13 9 5192 11016 15220 4 6 5 3 1 3 5 2 3
18

دانشگاه سلمان فارسي - كازرون

9 4 5295 4 6 5 4 1 3 4 3 3
22

دانشگاه مراغه

12 5 5324 11075 4 7 4 4 1 3 3 2 3
9

دانشگاه بجنورد

14 7 5284 9719 5 5 4 5 1 3 4 2 3
13

دانشگاه يزد

14 10 5201 13183 4 6 6 5 1 4 5 3 3
28

دانشگاه غيرانتفاعي بهار - مشهد

18 4 5172 3 5 4 3 1 3 3 2 2
11

دانشگاه غيرانتفاعي حکمت رضوي - مشهد

18 12 4824 12677 4 6 4 3 1 2 4 2 2
5

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

8 6 5097 12089 4 5 5 4 1 3 4 3 3
22

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

24 4 5144 14649 4 5 5 5 1 2 5 2 3
11

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
5 4 5519 13346 4 7 5 4 1 4 5 4 4
9

دانشگاه بيرجند

14 7 5299 4 5 5 5 1 2 4 2 2
14

دانشگاه رازي کرمانشاه

12 5 5460 14886 4 4 5 4 1 3 5 2 4
23

دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز

18 12 5028 13684 30173 3 4 4 3 1 2 3 2 2
7

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

12 5 5239 15265 5 6 5 4 1 2 5 3 3
43

دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز)

شبانه
13 8 4885 23753 4 5 5 4 1 2 3 2 3
12

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

15 7 5072 7885 4 4 4 3 1 2 4 2 3
4

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

14 6 5291 4 6 4 3 1 2 4 1 2
22

دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج

24 3 4640 16627 4 4 5 2 1 3 4 2 2
14

دانشگاه رازي کرمانشاه

شبانه
12 6 4969 4 4 5 4 1 2 4 2 3
7

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
6 3 4926 17812 5 7 6 4 1 3 4 2 4
12

دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي

18 7 4858 17395 4 4 4 3 1 2 3 1 2
3

دانشگاه كردستان - سنندج

12 6 5244 18717 4 6 4 6 1 3 3 3 4
14

دانشگاه زنجان

شبانه
11 8 5469 21378 4 5 4 4 1 3 4 3 3
11

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

18 8 4743 14941 23624 4 5 5 4 1 2 3 3 2
5

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز دماوند

24 5 4436 3 4 3 4 1 2 2 1 1
11

دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)

18 5 5105 22336 5 5 4 3 1 3 3 1 4
6

دانشگاه گنبد

9 4 5127 4 5 5 2 1 3 3 3 3
8

دانشگاه ملاير

18 5 4516 4 4 4 3 1 2 4 2 2
9

دانشگاه غيرانتفاعي شانديز - مشهد

18 8 4725 21902 3 4 4 2 1 2 2 1 2
5

دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد

18 9 5061 26128 4 5 5 3 1 2 4 3 2
18

دانشگاه غيرانتفاعي سلمان - مشهد

18 4 4504 4 5 5 3 1 1 3 1 1
7

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين

15 5 5074 22322 5 5 5 5 1 2 2 2 2
6

دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج

18 3 4785 4 5 5 3 1 3 3 2 3
5

دانشگاه پيام نور كردستان - مرکز سنندج

15 6 5233 27051 4 5 4 4 1 3 5 1 3
3

دانشگاه كردستان - سنندج

شبانه
11 6 4965 4 4 4 4 1 2 4 2 2
3

دانشگاه غيرانتفاعي راغب اصفهاني - اصفهان

18 10 4707 18255 3 4 4 2 1 1 3 1 2
2

دانشگاه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز

18 9 4412 28572 3 3 3 2 1 2 2 1 1
2

دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه

24 10 4736 26757 4 4 4 2 1 2 3 2 2
4

دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

24 11 4669 34058 3 4 4 3 1 2 3 2 2
4

دانشگاه پيام نور اردبيل - مرکز اردبيل

15 6 5108 32114 3 3 4 3 1 2 2 1 2
2

دانشگاه غيرانتفاعي اقبال لاهوري - مشهد

18 7 5068 14555 3 3 3 3 1 2 2 1 2
2

دانشگاه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان - تبريز

18 7 4418 29326 4 3 3 3 1 1 2 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين

18 7 4869 33615 4 4 4 3 1 2 3 2 2
1

دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر)

12 4 4794 28110 3 5 5 1 1 1 3 2 2
4

دانشگاه غيرانتفاعي بصير - آبيك

18 4 4794 3 6 5 2 1 2 2 1 2
5

دانشگاه پيام نور يزد - مرکز يزد

15 10 4963 32413 4 5 4 3 1 2 2 2 2
2

دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان

15 9 4730 32456 3 3 3 3 1 2 3 1 2
4

دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد (محل تحصيل يزد)

18 17 4921 31493 21928 4 4 4 3 1 2 3 1 2
2

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

24 8 4992 32642 53328 3 5 4 3 1 2 3 2 2
2

دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان

18 9 4857 37414 4 6 4 4 1 3 3 2 3
1

دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهريار

24 6 4659 31866 4 3 4 2 1 2 2 2 2
3

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز دولت آباد

24 6 4434 29739 3 3 3 1 1 1 2 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي رشديه - تبريز

18 10 4529 26402 81248 3 3 3 2 1 2 2 1 1
1

دانشگاه پيام نور همدان - مرکز همدان

15 5 4836 32912 3 3 3 3 1 2 2 2 2
4

دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان)

12 3 4828 3 3 5 2 1 1 3 1 2
2

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز زرين شهر

15 5 4599 37275 4 4 5 3 1 1 4 1 2
2

دانشگاه پيام نور تهران - تهران جنوب

30 8 4589 41879 4 4 4 3 1 2 3 1 1
6

دانشگاه پيام نور تهران - واحد پيشوا

24 7 4570 40501 4 4 4 3 1 1 2 1 1
2

دانشگاه پيام نور لرستان - مرکز خرم آباد

15 4 4505 4 2 4 2 1 1 3 1 2
6

دانشگاه پيام نور زنجان - مرکز زنجان

15 5 4589 3 3 4 2 1 1 2 1 1
1

دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد بهارستان

15 4 4766 2 4 4 2 1 2 3 1 2
1

دانشگاه غيرانتفاعي سهروردي - قزوين

18 6 4504 3 3 3 2 1 1 2 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي ميزان - تبريز

18 14 4383 36520 98754 3 2 2 2 1 1 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي اسوه معاصر- تبريز

18 5 4677 3 4 3 2 1 2 2 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي فرزانگان - اصفهان

18 12 4556 29051 64759 3 4 3 2 1 2 2 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل

18 6 4473 37187 4 5 3 3 1 3 3 1 1
5

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز نجف آباد

30 10 4536 26231 43537 64673 3 3 4 3 1 1 2 1 1
4

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس - تبريز

18 18 4365 42036 104714 3 3 3 3 1 1 2 1 1
2

دانشگاه پيام نور گلستان - مرکز گرگان

15 6 4794 48241 3 3 4 3 1 2 2 1 2
0

دانشگاه پيام نور گيلان - واحد آستانه اشرفيه

15 7 4744 42263 3 4 4 2 1 1 3 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي حكيم طوس مشهد

18 5 4537 39017 3 4 1 1 1 3 2 1 2
5

دانشگاه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان)

30 17 4426 39423 77509 2 3 3 2 1 1 2 1 1
2

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز سبزوار

15 6 4505 41598 3 4 4 2 1 2 3 1 2
1

دانشگاه غيرانتفاعي المهدي مهر - اصفهان (ويژه خواهران)

18 7 4642 3 3 3 2 1 1 2 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور

18 7 4616 49713 3 2 3 4 1 2 2 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان - اصفهان

18 8 4323 3 3 3 2 1 1 2 1 2
3

دانشگاه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا- اصفهان

18 6 4754 45632 3 4 3 2 1 2 3 1 2
2

دانشگاه غيرانتفاعي احرار - رشت

18 7 4874 48270 3 2 3 2 1 1 2 1 1
1

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز شهرضا

15 5 4623 3 3 3 2 1 1 2 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي سراج - تبريز

18 5 4691 3 3 4 2 1 2 2 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد

18 5 4413 4 4 4 2 1 2 3 1 2
7

دانشگاه غيرانتفاعي فاطميه - شيراز (ويژه خواهران)

18 6 4729 51112 4 4 4 3 1 1 2 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي خراسان - مشهد

18 8 4593 19868 53470 3 3 4 2 1 2 2 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي راهبرد شمال - رشت

18 6 4557 47862 4 3 3 3 1 1 2 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر - مشهد

18 5 4662 4 3 3 2 1 2 2 1 1
3

دانشگاه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد

18 21 4691 57868 3 3 3 2 1 2 2 1 2
1

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز آبادان

15 5 4520 2 3 3 2 1 2 3 1 2
0

دانشگاه پيام نور گيلان - واحد شفت

15 4 4593 3 4 3 5 1 1 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي روزبهان - ساري

18 14 4538 67302 3 3 3 3 1 1 2 1 2
3

دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد كاشان

15 4 4434 3 1 3 1 1 1 2 1 1
3

دانشگاه پيام نور تهران - واحد لواسانات

24 5 5071 3 4 3 2 1 2 3 2 1
4

دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز سيرجان

15 5 4047 3 3 4 1 1 1 2 1 2
2

دانشگاه غيرانتفاعي تاکستان - تاکستان استان قزوين

18 7 4543 34738 79168 3 3 3 2 1 2 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور لرستان - مرکز بروجرد

15 3 4537 2 2 3 1 1 1 2 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي كوشيار - رشت

18 5 4458 60867 4 2 3 2 1 1 2 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي راه دانش - بابل

18 20 4459 78064 3 3 3 2 1 1 2 1 1
3

دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد خوراسگان

15 4 4234 4 4 4 2 1 2 3 1 2
1

دانشگاه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو - ساوه

18 7 4262 70285 3 2 3 3 1 1 2 1 1
2

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز حسن آباد

24 4 4426 79731 3 2 2 2 1 1 2 1 2
2

دانشگاه غيرانتفاعي اديب مازندران - ساري

18 20 4319 100289 3 3 3 1 1 1 1 1 1
4

دانشگاه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت

18 9 4317 94772 2 2 2 1 1 1 1 1 1
5

دانشگاه غيرانتفاعي انوارالعلوم- بندرانزلي

18 13 4244 131047 2 1 2 2 1 1 1 1 1
2

مرکز آموزش عالي اقليد

12 3 4 6 4 4 1 2 2 2 2
3

دانشگاه پيام نور قزوين - مرکز قزوين

24 3 3 4 3 1 1 1 2 1 1
1

دانشگاه لرستان - خرم آباد

شبانه
5 3 4 4 5 5 1 2 3 1 2
5

دانشگاه كاشان

6 3 4 5 5 3 1 4 5 2 3
8

دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر)

شبانه
6 3 4 5 3 4 1 4 3 3 2
5

دانشگاه شاهد - تهران

18 3 5 6 6 4 1 4 5 4 4
8

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

12 3 5634 4 7 5 5 1 4 4 4 4
4

دانشگاه اصفهان

شبانه
6 3 6 8 6 6 1 4 5 4 4
8

دانشكده غيرانتفاعي رفاه - تهران ويژه خواهران

18 3 3 5 5 2 1 2 2 1 2
5

دانشگاه ملاير

شبانه
6 3 4 4 4 4 1 2 4 2 2
11