برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه شيراز

16 3 4837 4 2 4 5 1 1 3 1 3
3

دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

16 4 4767 4 4 3 3 1 1 2 1 2
2

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

شبانه
8 3 4317 3 1 3 1 1 1 2 1 2
2

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

16 4 4262 71169 3 3 2 2 1 1 2 1 1
1

دانشگاه اردکان

16 4 4349 1 2 1 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان

16 3 4113 1 2 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه كردستان - سنندج

16 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1
2

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
0 4 3 2 2 1 1 1 2 1 1
2

دانشگاه گيلان - رشت

16 4 4 2 4 1 1 1 3 1 1
3