برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
24 5 6379 5 7 5 5 1 4 5 4 4
81

دانشگاه تهران

18 8 5651 9023 5 6 5 3 1 4 4 3 3
98

دانشگاه فردوسي - مشهد

14 8 5046 7471 25561 4 4 4 3 1 3 4 2 3
28

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

15 6 4990 13303 3 3 4 2 1 3 4 3 2
15

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

24 6 4651 4 5 4 5 1 3 4 3 3
19

دانشگاه تبريز

16 5 5519 15094 4 4 4 3 1 3 4 2 3
21

دانشگاه پيام نور تهران - تهران غرب

15 3 4474 3 4 3 2 1 2 3 2 3
2

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
8 5 4818 14177 4 5 5 3 1 3 3 2 2
5

دانشگاه خوارزمي تهران

18 5 4795 5 5 4 4 1 3 3 2 3
10

دانشگاه يزد

12 6 4915 4 4 4 2 1 2 2 1 2
8

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

10 4 5142 4 5 4 4 1 4 3 2 3
12

دانشگاه شيراز

9 4 4959 4 3 3 5 1 2 3 2 3
18

دانشگاه پيام نور تهران - تهران شرق

12 4 4947 3 3 3 2 1 2 2 2 1
3

دانشگاه ياسوج

12 3 4551 3 2 4 1 1 2 2 2 1
6

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

12 7 4794 29883 4 3 4 2 1 3 2 2 2
14

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

12 4 4937 4 5 5 1 1 2 3 1 2
7

دانشگاه لرستان - خرم آباد

9 3 4956 4 2 5 2 1 2 3 2 2
3

دانشگاه گيلان - رشت

12 4 4507 3 4 2 4 1 3 3 1 2
9

دانشگاه سمنان

12 4 4411 3 5 5 2 1 2 2 1 1
4

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

24 5 4799 4 3 3 3 1 2 2 1 2
1

دانشگاه بجنورد

30 7 4396 42406 3 2 3 2 1 1 2 1 2
3

دانشگاه گلستان - گرگان

شبانه
5 3 4708 4 2 4 2 1 2 2 1 1
1

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
14 8 4694 46618 4 4 3 3 1 2 2 1 1
4

دانشگاه شهيد چمران اهواز

27 7 4790 46024 4 4 5 2 1 2 3 1 2
10

دانشگاه ميبد

11 6 4468 50483 3 4 4 1 1 2 2 1 1
2

دانشگاه رازي کرمانشاه

30 5 4576 4 3 4 5 1 2 2 1 2
6

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

18 5 4586 68123 3 3 4 1 1 1 2 1 2
5

دانشگاه دامغان

12 4 4653 3 1 2 3 1 2 1 1 1
0

دانشگاه لرستان - خرم آباد

شبانه
9 3 4347 2 2 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

شبانه
6 4 4416 3 3 3 3 1 1 2 1 1
3

دانشگاه گنبد

12 5 4467 56590 3 3 4 2 1 1 2 1 1
2

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

15 4 4155 3 2 2 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه صنعتي شاهرود

15 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

18 4 3 5 3 4 1 3 4 2 3
13

دانشگاه اروميه

15 3 4 3 4 2 1 3 2 2 2
6

دانشگاه كردستان - سنندج

11 3 4 3 5 3 1 3 2 1 2
6

دانشگاه گلستان - گرگان

9 3 3 4 2 2 1 1 3 2 2
1

دانشگاه مازندران - بابلسر

14 3 4 4 4 3 1 3 1 1 2
6

دانشگاه تبريز

شبانه
11 4 5 4 4 1 1 3 2 1 2
10

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

12 5 4 4 4 3 1 1 2 1 2
5

دانشگاه قم

18 4 2 4 3 4 1 2 1 2 2
3

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
0 3 2 1 2 3 1 2 2 2 3
1