برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

30 12 4743 20450 37255 4 4 5 3 1 2 3 1 2
11

دانشگاه علوم پزشکي همدان

30 7 4681 40498 3 4 3 3 1 2 2 1 2
8

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

30 8 4552 56483 41663 3 4 4 2 1 2 2 1 1
8