برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
7 8 5977 5683 5 6 5 3 1 4 6 3 4
210

پرديس علامه طباطبايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
5 7 5766 5412 5 6 6 3 1 4 6 2 4
61

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
3 4 5617 4888 4 6 5 2 1 5 4 4 4
41

پرديس امام جعفر صادق - بجنورد

بومي خراسان شمالي
8 4 5860 5063 6 7 7 3 1 4 5 4 4
43

پرديس علامه طباطبايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
1 3 5715 5388 6 7 6 4 1 2 5 4 5
19

پرديس علامه طباطبايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
5 7 5981 9466 6 6 6 3 1 5 5 4 4
13

پرديس شهيد باهنر - شيراز

بومي فارس
8 5 5662 5726 6 6 5 5 1 4 5 4 4
68

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
6 5 5772 6024 5 7 6 3 1 5 4 4 4
80

پرديس امام سجاد - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
5 4 5409 5902 6 8 6 2 1 3 6 2 3
44

پرديس امام جعفر صادق - بجنورد

بومي خراسان شمالي
9 5 5687 8291 6 7 7 5 1 4 6 3 4
25

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
10 7 5633 7752 4 5 6 3 1 3 5 3 4
39

پرديس امام خميني - گرگان

بومي گلستان
10 8 5705 8787 4769 4 6 5 3 1 3 4 3 4
38

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
4 3 5894 7251 4 6 5 4 1 5 4 4 4
7

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
4 3 5237 7382 6 6 5 3 1 4 4 3 3
32

پرديس امام محمد باقر - بجنورد

بومي خراسان شمالي
13 9 5674 8748 4 5 6 2 1 4 4 3 3
12

پرديس امام جعفر صادق - بجنورد

بومي خراسان شمالي
8 3 5474 5 7 6 3 1 4 4 4 4
18

پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان

بومي گلستان
8 6 5546 7960 5 6 4 4 1 3 5 4 4
27

پرديس علامه طباطبايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
2 3 5240 7960 6 5 5 6 1 2 5 3 4
7

پرديس علامه طباطبايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
3 3 5337 8446 5 5 6 3 1 3 5 3 5
10

پرديس شهيد باهنر - شيراز

بومي فارس
8 6 5453 8784 5 7 6 4 1 3 4 3 3
24

پرديس كوثر - ياسوج

بومي کهگيلويه وبويراحمد
2 3 5603 8667 4 6 5 3 1 3 5 3 4
18

پرديس شهيد باهنر - شيراز

بومي فارس
6 4 5463 8406 5 7 6 4 1 3 5 2 3
21

پرديس امام سجاد - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
8 5 5822 9548 5 6 6 3 1 4 5 3 3
17

پرديس علامه اميني - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
4 4 5829 9574 4 5 5 3 1 1 4 3 3
29

پرديس شهيد باهنر - همدان

بومي استان همدان
6 4 5676 9599 5 6 6 4 1 3 4 2 3
28

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

بومي استان اصفهان
11 5 5606 6 8 7 4 1 4 5 3 4
36

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

بومي استان اصفهان
6 5 5556 10259 6 6 5 3 1 4 6 4 3
24

پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد

بومي استان يزد
8 7 5675 11051 6 8 5 4 1 4 5 3 4
14

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
4 3 5151 10593 4 5 6 2 1 4 5 2 2
34

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
2 4 5580 10772 4 5 3 3 1 4 3 2 4
7

پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد

بومي استان يزد
20 17 5634 14696 4608 5 7 6 3 1 3 5 3 4
14

پرديس علامه طباطبايي - اردبيل

بومي استان اردبيل
5 3 5737 11388 5 6 6 4 1 4 5 4 4
27

پرديس امام محمد باقر - بجنورد

بومي خراسان شمالي
6 7 5376 12110 4 6 5 2 1 3 5 4 3
10

پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد

بومي استان يزد
20 13 5549 13276 5 7 5 4 1 4 5 3 4
10

پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان

بومي گلستان
5 4 5449 12650 4 6 4 2 1 2 4 2 4
19

پرديس شهيد باهنر - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
5 4 5000 13154 4 5 6 3 1 3 3 3 3
10

پرديس حضرت معصومه - قم

بومي استان قم
11 8 5389 19219 4 6 5 3 1 3 4 3 2
18

پرديس نسيبه - تهران

بومي استان تهران
30 6 5164 14025 4 5 5 3 1 2 3 2 3
49

پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان

بومي گلستان
15 7 4932 16361 4 5 4 3 1 4 4 2 3
10

پرديس حضرت معصومه - قم

بومي استان قم
11 8 5578 16020 4 7 5 4 1 4 4 2 3
9

پرديس نسيبه - تهران

بومي استان تهران
24 7 4926 13999 4 5 5 3 1 2 3 2 2
17

پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز

بومي خوزستان
5 7 5282 30735 4 5 5 3 1 4 4 3 3
38

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
8 5 5682 13679 4 5 6 4 1 4 4 3 3
15

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
5 3 5074 13684 4 5 4 3 1 3 5 2 3
15

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
7 5 4935 14329 4 6 5 2 1 3 4 2 3
15

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

بومي استان اصفهان
4 3 5112 14723 5 7 6 3 1 4 4 3 3
10

پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد

بومي استان يزد
8 5 5230 4 6 5 3 1 3 4 3 3
8

پرديس فاطمه الزهرا (س) - زنجان

بومي استان زنجان
6 4 5604 19189 4 7 7 6 1 3 5 2 4
11

پرديس شهيد باهنر - همدان

بومي استان همدان
5 5 5606 17050 4 5 5 3 1 3 4 2 4
13

پرديس امام علي - رشت

بومي گيلان
3 3 5066 17825 5 4 5 2 1 1 5 2 4
18

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
11 4 4645 15626 3 5 4 3 1 3 4 2 3
5

پرديس حضرت معصومه - قم

بومي استان قم
11 8 5339 18209 5 6 6 4 1 3 4 3 3
4

پرديس فاطمه الزهرا (س) - سمنان

بومي استان سمنان
10 9 5069 24989 5 6 5 4 1 4 4 3 3
6

پرديس امام علي - رشت

بومي گيلان
3 3 4887 18505 4 6 5 2 1 2 3 2 3
8

پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)

بومي استان تهران
6 3 4885 4 5 4 1 1 2 3 2 2
10

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
3 3 4967 3 5 5 2 2 2 3 2 3
6

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
5 4 5065 18995 4 7 6 2 1 3 4 2 2
18

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
9 4 5245 19203 4 5 5 3 1 3 4 2 3
13

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
10 5 5214 19617 5 5 5 1 1 3 3 3 3
5

پرديس شهيد پاک نژاد - يزد

بومي استان يزد
9 3 4756 19701 4 3 4 2 1 2 3 2 2
4

پرديس امام علي - رشت

بومي گيلان
3 3 5385 5 6 5 5 1 3 4 3 3
4

پرديس شهيد بهشتي - زنجان

بومي استان زنجان
10 5 4459 19965 4 4 5 1 1 2 3 2 2
12

پرديس حضرت معصومه - قم

بومي استان قم
11 7 5118 20696 5 6 5 3 1 3 4 2 2
14

پرديس شهيد مقصودي - همدان

بومي استان همدان
2 3 5227 21282 5 6 5 4 1 2 4 2 2
15

پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس

بومي هرمزگان
5 4 4841 25511 5 5 5 2 1 2 4 1 2
25

پرديس شهيد باهنر - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
16 9 5399 25629 4 5 3 3 1 3 4 2 3
5

پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري

بومي البرز
21 4 5079 23746 4 5 5 4 1 2 3 1 2
14

پرديس فاطمه الزهرا (س) - زنجان

بومي استان زنجان
6 4 5141 4 5 5 2 1 3 4 2 3
4

پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس

بومي هرمزگان
3 5 4754 27799 5 4 5 2 1 1 4 1 3
17

پرديس شهيد بهشتي - زنجان

بومي استان زنجان
4 4 4918 23043 3 5 3 4 1 2 3 3 3
7

پرديس شهيد پاک نژاد - يزد

بومي استان يزد
27 7 4899 32044 5 5 6 2 1 2 4 1 2
3

پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس

بومي هرمزگان
8 4 4831 25847 4 4 6 2 1 2 3 1 2
18

پرديس شهيد مدرس - ايلام

بومي استان ايلام
3 6 4674 24077 3 3 4 2 1 2 4 2 2
28

پرديس شهيد بهشتي - زنجان

بومي استان زنجان
4 3 5136 23880 5 7 5 3 1 3 4 2 2
3

پرديس امام محمد باقر - بجنورد

بومي خراسان شمالي
5 5 4834 24558 4 5 4 2 1 2 4 1 3
2

پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس

بومي هرمزگان
6 5 4673 27176 4 5 3 2 1 1 1 2 1
15

پرديس آيت اله طالقاني - قم

بومي استان قم
16 8 5090 32813 4 4 4 3 1 2 4 2 2
12

پرديس فاطمه الزهرا (س) - سمنان

بومي استان سمنان
11 5 4941 26716 4 5 6 3 1 3 4 2 2
4

پرديس شهيد مقصودي - همدان

بومي استان همدان
9 8 4695 40014 3 3 4 3 1 2 3 2 3
8

پرديس شهيد مقصودي - همدان

بومي استان همدان
3 4 4837 4 4 4 2 1 1 4 1 2
8

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
4 4 4362 26661 3 4 5 3 1 1 2 2 1
22

پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز

بومي خوزستان
2 4 4640 27077 4 4 4 2 1 1 4 1 2
20

پرديس امام علي - رشت

بومي گيلان
6 4 4906 28309 5 6 5 4 1 3 3 2 2
3

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
9 7 4877 32217 4 5 4 2 1 3 3 2 2
7

پرديس شهيد پاک نژاد - يزد

بومي استان يزد
6 4 5111 33431 4 5 4 2 1 2 2 2 2
2

پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز

بومي خوزستان
4 3 4461 29984 4 2 4 2 1 2 4 1 2
9

پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز

بومي خوزستان
5 4 4936 30283 3 4 5 2 1 1 3 1 2
12

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
3 3 4833 30301 3 5 5 2 1 3 3 2 2
16

پرديس شهيد مطهري - زاهدان

بومي سيستان وبلوچستان
4 3 4486 30952 4 4 4 1 1 1 2 1 2
23

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
8 6 5005 31405 4 3 3 3 1 2 2 2 2
9

پرديس شهيد مفتح - شهرري

بومي استان تهران
5 3 4709 32012 4 3 5 3 1 2 2 1 2
5

پرديس شهيد مفتح - شهرري

بومي استان تهران
6 4 4824 28044 3 3 4 3 1 1 3 2 2
0

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
5 3 4910 3 4 5 2 1 3 3 2 2
1

پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس

بومي هرمزگان
2 4 5101 33872 4 3 4 2 1 1 4 1 4
6

پرديس آيت اله طالقاني - قم

بومي استان قم
16 13 4823 45477 4 4 4 2 1 2 3 2 2
5

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
5 4 4750 34768 4 3 5 1 1 1 3 1 1
6

پرديس شهيد پاک نژاد - يزد

بومي استان يزد
7 5 4554 50197 4 3 4 3 1 2 3 2 1
8

پرديس آيت اله طالقاني - قم

بومي استان قم
16 6 4950 44324 3 4 4 2 1 2 2 2 2
11

پرديس آيت اله طالقاني - قم

بومي استان قم
16 16 4782 44394 4 4 4 2 1 2 3 2 2
7

پرديس شهيد چمران - تهران

بومي استان تهران
11 4 4812 41521 3 3 5 3 1 2 2 3 1
5

پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز

بومي خوزستان
11 6 4902 45305 3 5 3 3 1 2 3 1 2
9

پرديس شهيد باهنر - اراك

بومي مرکزي
8 5 4846 40702 3 4 4 2 1 2 2 2 2
15

پرديس شهيد مفتح - شهرري

بومي استان تهران
8 5 4704 43906 4 3 4 2 1 2 3 1 2
6

پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز

بومي خوزستان
8 3 4785 44361 5 4 4 2 1 2 4 1 2
10

پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز

بومي خوزستان
5 4 4748 50045 4 5 4 3 1 1 2 1 2
8

پرديس شهيد بهشتي - زنجان

بومي استان زنجان
10 4 4603 53011 3 2 3 3 1 2 3 1 2
5

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
7 3 3 4 4 2 1 3 3 2 2
9

پرديس علامه طباطبايي - اردبيل

بومي استان اردبيل
4 3 4 4 4 1 1 5 5 2 4
11

پرديس امام خميني - گرگان

بومي گلستان
5 5 4 7 6 3 1 4 5 4 3
6

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
4 3 4 6 6 3 1 3 5 1 4
4

پرديس دکتر شريعتي - ساري

بومي مازندران
3 3 4 5 5 3 1 2 5 3 3
11

پرديس كوثر - ياسوج

بومي کهگيلويه وبويراحمد
4 4 5 7 6 4 1 3 5 2 4
13

پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد

بومي استان يزد
10 3 4 7 4 3 1 3 4 3 3
9

پرديس امام خميني - گرگان

بومي گلستان
4 3 5 6 5 4 1 3 4 2 4
3

پرديس امام جعفر صادق - بجنورد

بومي خراسان شمالي
4 3 6 8 6 2 1 4 6 4 4
3

پرديس امام محمد باقر - بجنورد

بومي خراسان شمالي
9 3 5 4 6 3 1 2 3 1 2
3

پرديس علامه اميني - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
3 3 4 3 6 1 1 3 3 1 3
16

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

بومي استان اصفهان
4 3 5 7 5 5 1 2 5 2 4
2

پرديس شهيد باهنر - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
3 3 3 5 4 2 1 3 3 3 4
5

پرديس شهيد باهنر - كرمان

بومي استان کرمان
4 3 4 7 4 2 2 1 3 2 2
9

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
4 3 4 6 5 4 1 3 3 2 3
6

پرديس شهيد باهنر - همدان

بومي استان همدان
5 3 5 6 6 2 1 3 4 3 3
5

پرديس دکتر شريعتي - ساري

بومي مازندران
4 3 3 4 5 4 1 3 4 4 3
4

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
5 4 5 5 5 4 1 2 5 2 3
5

پرديس امام محمد باقر - بجنورد

بومي خراسان شمالي
11 3 2 3 5 3 1 1 4 1 3
3

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
4 3 5 5 5 4 1 2 4 2 3
9

پرديس شهيد رجايي - كرمانشاه

بومي استان کرمانشاه
3 3 5 4 6 4 1 3 5 3 4
22

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
5 3 5 5 4 1 1 3 4 2 2
4

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

بومي استان اصفهان
3 3 5 4 4 3 1 4 4 3 3
7

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
4 3 2 4 4 3 1 3 2 1 3
7

پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان

بومي گلستان
6 3 4 6 4 2 1 3 4 2 3
7

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
6 3 5 7 4 2 1 3 3 2 3
10

پرديس شهيد بهشتي - زنجان

بومي استان زنجان
5 3 4 3 4 5 1 2 3 1 3
7

پرديس شهيد باهنر - شيراز

بومي فارس
6 3 5 7 6 3 1 4 5 3 5
7

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
5 3 3 4 4 1 1 4 2 4 3
6

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
3 3 3 5 4 3 1 2 3 2 2
17

پرديس بنت الهدي صدر-قزوين

بومي استان قزوين
9 3 5275 5 5 5 5 1 3 4 3 3
11

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
4 3 4 7 7 3 1 3 5 3 3
7

پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه

بومي استان کرمانشاه
5 5 5 6 6 4 1 3 5 2 4
18

پرديس شهيد مفتح - شهرري

بومي استان تهران
10 3 4 3 5 2 1 2 3 1 2
7

پرديس رسالت - زاهدان

بومي سيستان وبلوچستان
3 3 5 3 6 1 1 1 3 1 2
18

پرديس شهيد باهنر - كرمان

بومي استان کرمان
5 3 5 6 4 3 1 3 4 2 3
20

پرديس امام سجاد - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
3 3 4 6 5 3 1 2 4 3 3
2

پرديس شهيد باهنر - همدان

بومي استان همدان
3 3 5 4 6 2 1 2 5 2 3
10

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
3 3 5 5 5 3 1 3 5 3 2
13